Повесть о взятии Царьграда


Author: Isabel Arranz del Riego (isaarranz@gmail.com) Maintained by: David J. Birnbaum (djbpitt@gmail.com) [Creative Commons BY-NC-SA 3.0 Unported License] Last modified: 2014-02-16T18:25:34+0000


HM 282

297v
7 ҆Ѿ созда́нїи ц͠ригра́да въ вѷзанті́и
8 въ лѣ́то , ҂е҃ ѡ҃ г҃, ῎е • зача́ло рч҃и •
9 Ца́рствꙋющꙋ въ ри́мѣ б͠госодѣ́телномꙋ
10 вели́комꙋ константі́нꙋ фла́вїю, со тща́нїем
11 вели́кым. ѿ всю́дꙋ собра́въ заточе́нных хрс҇тїа́нъ.
12 и҆ нача́лъ оу҆крѣплѧ́ти, и҆ разʼширѧ́ти вѣ́рꙋ хрс҇тї
13 а́нскꙋю, ц͠рквы же б͠жїѧ оу҆краша́ти. и҆ дрꙋ
14 гы́ѧ пресла́вно воздвыза́ти, а҆ ῎ідѡли сокрꙋ
15 ша́ти. и҆ дѡ́мы ῎ихъ во сла́вꙋ б͠жїю превра
298r
1 ща́ти, и҆ к томꙋ̀ зако́ны мно́гїи оу҆ста́ви и҆
2 оу҆чи́тели. ῎ꙗкѡ ῎ідѡлскаѧ ка́пища с͠тлемъ
3 хрс҇то́вѣмъ и҆ хрс҇тїа́нѡм то́чїю влада́ти и҆ ра
4 ди́ти, въ средꙋ̀ же и҆ пѧто́къ пости́тисѧ,
5 стрс҇тѣ́й ра́ди хрс҇то́выхъ, а҆ въ ндлю пра́здно
6 вати, воскрс҇нїѧ ра́ди хрс҇то́ва. жидѡм же́р
7 твы ѿню́дъ не твори́ти, и҆ на распѧ́тїе не
8 ѡ҆сꙋжда́ти никого́же. бесче́стїа ра́ди кре
9 ста̀ хрс҇то́ва. ни ра́бъ не кꙋпова́ти никомꙋ́
10 же ѿ ни́хъ. и҆ на злати́цехъ ῎ѻбразъ писа́
11 ти, и҆ бы́сть ра́дость ве́лїѧ повсю́дꙋ хрї
12 стїа́нѡмъ. Созда́нїе ц͠риград ц͠рем кон҇стант:
13 Въ г҃і. лѣ́то црс҇тва є҆гѡ̀, совѣ́тѡм б͠жїимъ
14 и҆ подвыза́нїем, восхотѣ̀ град созда́ти во ῎имѧ
15 своѐ. и҆ посла̀ мꙋже́й мдрыхъ, во а҆сі́ю и҆ вʼ лѷ
16 ві́ю, и҆ въ є҆ѵро́пїю, на взыска́нїе и҆ и҆збра́нїе
17 наро́чита и҆ пресла́внаѧ мѣста̀. на созда́нїе
298v
1 такова́гѡ гра́да. ῎ѻнѣм же возврати́вшимсѧ,
2 и҆ ска́зовахꙋ ц͠рю̀ разли́чнаѧ мѣста̀ пе́рвнаѧ.
3 но наипа́че похвали́ша є҆мꙋ̀ македѡ́нїю, ῎ѡнѣмъ
4 же болма̀ мы́сль прилѣжа́ше на троа́дꙋ, и҆дѣ́ же
5 и҆ всеми́рнаѧ побѣ́да бы́сть гре́комъ на фрꙋ́гы.
6 и҆ си́цѣ помышлѧ́ющꙋ ц͠рю̀ во днѝ и҆ въ нощѝ,
7 слы́ша во снѣ̀ глас҇: во вѷза́нтїи подоба́етъ
8 константі́нꙋ гра́дꙋ созда́тисѧ. ῎абїе ц͠рь воз
9 бнꙋ́въ ѿ сна̀, въско́рѣ посыла́етъ въ вѷза́н
10 тїю, магѷстровъ и҆ градскых дѣ́лателей. го
11 то́вити мѣ́сто. са́мъ же ц͠рь ѡ҆ста́ви въ ри́
12 мѣ два̀ с͠на своѧ̀, ке́сары. ко́нстꙋ и҆ констан҇
13 ті́на. а҆ с͠но́вца своего̀ доме́нʼта во врїта́нїи.
14 и҆ по́иде ц͠рь съ м͠трїю свое́ю є҆ле́ною въ вѷ
15 зантѵ́ю. взѧ́ же съ собо́ю и҆ ц͠ри́цꙋ свою̀
16 маѯѷмїа́нꙋ, дще́рь дїѡклїтїа́на ц͠рѧ̀, и҆ с͠на
17 своегѡ̀ константи́на. и҆ зе́та своегѡ̀ ликѷ
299r
1 нїа, и҆ два̀ бра́та своѧ̀ дал҇ма́та и҆ констан҇
2 тїо́на. и҆ константїо́нова два̀ с͠на. га́лїа
3 и҆ оу҆лїа́на, и҆ пришед въ вѷзанті́ю, ви́дѣ на
4 тѡм мѣ́сте ,з҃, гѡ́рь, и҆ глꙋши́ць мо́рскыхъ
5 мно́го. и҆ повелѣ̀ гѡ́ры ри́ти, и҆ ни́жнѧѧ
6 мѣста̀ наполнѧ́ти, а҆ на глꙋши́цахъ столпы̀
7 ка́меннїѧ ста́вити, и҆ на ни́хъ воды̀ своди́ти,
8 и҆ равни́ти мѣста̀. а҆ са́мъ ц͠рь во вѷзанʼті́и
9 пребыва́ше, є҆гда̀ оу҆гото́виша мѣ́ста, со
10 бра̀ ц͠рь велмо́жи и҆ мегѷста́нь, сі́и реч҇ землʼ
11 скыхъ к͠нзѣ́й: и҆ магѷстровъ. и҆ нача́ша
12 оу҆мышлѧ́ти ка́кѡ бы́ти стѣна́мъ и҆ стрѣ́лʼ
13 ницамъ (margin: пи́ргѡм ), и҆ врата́мъ гра́дскым. и҆ повелѣ̀
14 размѣ́рити мѣста̀ на трѝ ῎оуглїи. на всѐ
15 страны̀ по з҃ по́прищь, та́кѡ бо бѣ̀ мѣ́сто
16 междꙋ̀ двѣ́м мѡ́ры. чь́рным и҆ бѣ́лымъ.
17 Зна́менїе
299v
1 Сѐ змѣ́й внеза́пꙋ и҆зше́дъ и҆зʼ гѡ́ры, поте
2 чѐ по мѣ́стꙋ. и҆ ῎абїе свы́ше ѻ҆ре́лъ спа́дь ѕмѣ́
3 ѧ похватѝ, и҆ полѣтѣ̀ на высотꙋ́. ѕмѣ́й же
4 нача́тъ оу҆крѣплѧ́тисѧ въкрꙋ́гь ѻ҆рла̀, ц͠рь
5 же и҆ всѝ лю́дїе бѧ́хꙋ зрѧ́ще на ѻ҆рла̀ и҆ на
6 змѣ́ѧ. ѻ҆ре́лъ же возлѣтѣ̀ ѿ ῎ѻчїю на до́лг҇
7 ча́съ, и҆ па́ки ꙗ҆ви́сѧ низлѣта́ющи, поне́же
8 ѡ҆долѣ́нъ бы́сть ѿ ѕмѣ́ѧ. лю́дїе же сте́
9 кшесѧ ѕмѣ́ѧ оу҆би́ша, а҆ ѻ҆рла̀ и҆зыма́ша (margin: и҆зʼба́виша).
10 и҆ бы́сть ц͠рь во ῎оужасѣ вели́цѣ, и҆ собра́вʼ
11 кни́жныки и҆ мꙋдрєцы̀: и҆ сказа̀ ῍имъ зна́ме
12 нїе. ѻ҆ны́ же прорасꙋди́вше сказа́ша царю̀,
13 сїѐ мѣ́сто седмохо́лми нарече́тсѧ, и҆ про
14 сла́витсѧ и҆ возвели́читсѧ, во все́й все
15 ле́ннѣй па́че и҆нѣ́хъ градо́въ. но поне́же
16 ста́нетъ междꙋ́ двою̀ мо́рю, и҆ бїе́нъ бꙋ́
17 детъ волна́мы морскы́ми. поколеби́мъ
300r
1 бꙋ́детъ. ѻ҆ре́лъ ῎єсть зна́менїе хрс҇тїа́нское,
2 а҆ ѕмѣ́й зна́менїе мꙋсорʼма́нское. и҆ поне́же
3 ѕмѣ́й ѻ҆долѣ̀ ѻ҆рʼлꙋ̀, ꙗ҆влѧ́етъ ῎ꙗкѡ мꙋсорʼ
4 ма́не ѡ҆долѣ́ютъ хрс҇тїа́номъ. а҆ поне́же хрї
5 стїа́не ѕмє́ѧ оу҆би́ша ѻ҆рла̀ же и҆зыма́ша,
6 ꙗ҆влѧ́етъ ῎ꙗкѡ на послѣ́докъ па́ки хрс҇тїа́нство
7 ѡ҆долѣ́етъ бꙋсꙋрʼма́нствꙋ. и҆ седмохо́лма
8 гѡ прїи́мꙋтъ и҆ въ нем воцарѧ́тсѧ. вели́кїи
9 же константі́нъ возмꙋти́сѧ ѕѣлѡ̀, но ѻ҆
10 ба́че словеса̀ ῎ихъ повелѣ̀ написа́ти. а҆ магѷ
11 стри и҆ градскїѧ дѣ́латели повелѣ̀ раздѣли́ти
12 на дво́е, и҆ є҆ди́ной странѣ̀ повелѣ̀ раздѣли́
13 ти градскыѧ стѣны̀ и҆ стрѣ́лнице, и҆ нача̀ градʼ
14 дѣ́лати. а҆ дрꙋго́й странѣ̀ повелѣ̀ размѣ́ри
15 ти ῎оулицы и҆ позо́рища на ри́мскый ѻ҆бы́чай.
16 и҆ та́кѡ нача̀ дѣ́лати ц͠рквы б͠жїѧ и҆ дво́ры
17 црс҇кый. и҆ и҆ні́ѧ до́ми сла́вны, велмо́жамъ и҆
300v
1 магѵ́стромъ и҆ всѣ́мъ сано́вныкомъ. и҆ воды̀
2 сла́дкїи приводи́ти. въ се́дмое же лѣ́то ви́
3 дѣ ц͠рь ма́лѡ живꙋ́щихъ во гра́дѣ, занѐ ве
4 ли́къ бѣ̀ ѕѣлѡ̀. и҆ та́кѡ сотворѝ, присла̀ и҆зʼ
5 ри́ма и҆ ѻ҆то́чных стра́нъ. собра́въ сла́вныхъ
6 велмо́жъ и҆ мегѷста́нъ, и҆ сано́вныкъ съ
7 мно́жеством люде́й, и҆ тꙋ̀ приведѐ : и҆ до́мы
8 ве́лїє созда̀ во гра́дѣ, и҆ да́стъ ῎имъ жи́ти
9 во гра́дѣ съ строе́нїемъ ве́лїимъ. и҆ црс҇кыѧ чи́
10 ны, ῎ꙗкѡ своѧ̀ до́ми заби́ти и҆ ѻ҆т͠чсва.
11 созда же ц͠рь пола́тꙋ преди́внꙋ и҆подро́мꙋ ве́лїю.
12 и҆ два̀ полѧ̀ оу҆стро́й, си реч҇: ῎оулицы. покрове́
13 ны на трьгова́нїе, и҆ назва̀ град но́вїи ри́мъ.
14 потом же созда̀ и҆ ц͠рквы пресла́вныѧ, с͠ты́ѧ
15 софі́и, и҆ с͠ты́хъ а҆пс҇лъ, и҆ с͠ты́ѧ и҆ри́ны. и҆
16 с͠та́гѡ мѡкѵ́а, и҆ с͠та́гѡ а҆рхїстрати́га мї
17 хаи́ла. и҆ и҆ны́ѧ мнѡ́гїѧ. поста́ви же ῎ѻнъ
301r
1 пречꙋ́дный сто́лпъ багрѣ́нь е҆гѡ́ же и҆зʼ ри́ма
2 принесѐ мо́ремъ, тремѝ лѣ́ти до ц͠ригра́да.
3 занѐ вели́къ бѣ̀ ѕѣлѡ̀ и҆ те́жакъ, ѿ мо́рѧ
4 до торга̀ лѣ́том е҆ди́нем принесе́нъ бы́сть: и҆ ц͠рю̀
5 че́сто приходѧ́щꙋ, и҆ зла́то мнѡ́го даю́щꙋ лю́
6 дем брѣже́нїа ра́ди. положѝ ѻ҆снова́нїе в͠і кош҇,
7 ῎их же хрс҇то́съ влгс҇вѝ. и҆ ѿ дре́ва чс҇тна́гѡ ча́сть
8 и҆ с͠ти́хъ моще́й на оу҆твержде́нїе и҆ сохране́нїе
9 преди́внагѡ и҆ є҆ди́нока́меннагѡ столпа̀ ῎ѻнаг҇ѡ.
10 и҆ поста́ви на не́мь кꙋми́рь, е҆го́ же принесѐ ѿ
11 сл͠чнаго гра́да фрꙋгі́искагѡ, и҆мꙋ́щи на главѣ̀
12 з҃ клю́чь, та́коже и҆ ῎инїе ве́щи преди́внїи, и҆
13 достохва́лный. принесѐ ῎ихъ ѿ мно́гыихъ гра́дь
14 и҆ стра<нъ>, и҆ преꙋкраси́въ гра́дъ, воздаѧ̀ є҆мꙋ́ чс҇ть
15 ве́лїю, ѻ҆бновле́нїемъ. пра́здники, и҆ торжс҇твѝ
16 вели́кыми на мно́гый днѝ. и҆ та́кѡ оу҆ста́вїи
17 да сѐ зовѐ град то́й ц͠рьгра́дѡм. и҆ бы́сть ра́дост
301v
1 ве́лїѧ во всѣ́хъ лю́дѣхъ. днѣ́мъ же минꙋ́вшим
2 па́кїи ц͠рь съ патрїа́рхом и҆ со с͠тли, собра̀ ве́сь
3 с͠ще́ннїи чи́нъ, та́кожде и҆ ве́сь сѷгʼкли́тъ
4 ц͠рскый, и҆ мно́жество наро́да, и҆ сотвори́ша
5 лѷті́ю, молʼбы̀ моле́нїемъ даю́ще, хвалꙋ́
6 и҆ б͠лгодаре́нїе, всемогꙋ́щей и҆ живонача́лней
7 тро҇цы. ѻ҆ц҃ꙋ́, и҆ с͠нꙋ, и҆ с͠то́мꙋ д͠хꙋ. и҆ пре
8 чс҇тѣй б͠гомт͠ри. и҆ преда́ша град и҆ всѧ̀ чи́ны
9 людскы́ѧ, въ рꙋ́цѣ всечс҇тѣй влдчцы б͠го
10 ро́дицы, ῎ѻдигы́трїи. си́ реч҇: наста́вницы, г͠лю
11 щи: ты́ всенепоро́чнаѧ влдчце бдце, ч͠лколю
12 би́ва є҆стество́мъ сꙋ́щи, не ѡ҆ста́ви град се́й
13 достоѧ́нїѧ твоегѡ̀. но ῎ꙗкѡ м͠ти хрс҇тїа́нско
14 мꙋ ро́дꙋ, застꙋпѝ и҆ сохранѝ є҆гѡ̀ и҆ поми́лꙋй.
15 наставлѧ́ѧ и҆ наꙋча́ѧ во всѧ̀ времена̀. ῎ꙗкѡ
16 чл͠колюби́ва м͠ти, ῎ꙗкѡ да в не́мъ просла́вит
17 сѧ и҆ возвели́читсѧ, ῎имѧ великолѣ́пїѧ тво
302r
1 егѡ̀ во вѣ́ки. и҆ всѝ лю́дїе рѣ́ша, а҆ми́нь. и҆
2 б͠лгодари́ша ῎єже къ б͠гꙋ жела́нїе, ц͠рь же
3 понꙋжда́ше страти́гы и҆ градскых наказа́телей.
4 хра́мы с͠ті́ихъ, и҆ мїрскі́ѧ до́мы созыда́ти на
5 и҆сполне́нїе гра́да. велмо́жам и҆ мегѷста́нѡмъ,
6 и҆ всѣ́мъ наро́читим. и҆ лю́дем заповѣ́да, ῎аще кто̀
7 сподо́битсѧ ко́егѡ степе́нѣ црс҇каго чи́на, да
8 сотвори́тъ себѣ̀ па́мѧть досто́йнꙋ, до́мъ
9 воздвы́гнетъ и҆лѝ ѻ҆би́тель сла́внꙋ, и҆ли҆ ῎ино
10 созда́нїе ди́вно. ῎ꙗкѡ да насели́тсѧ град пре
11 сла́вными дѣлесы̀. та́кожде по не́мъ црс҇тво
12 вавщїи ц͠ры̀, ко́ждо ῎ихъ во своѐ вре́мѧ по
13 двиза́шасѧ, ве́щь нѣ́кꙋю пресла́внꙋ сотвори́
14 ти. ῎ѻвїи ῍оубо на взи(margin: ы)ска́нїе и҆ собра́нїе стрс҇те́й
15 гс҇днихъ и҆ пречс҇тѣй є҆го̀ б͠гом͠три, ри́зы и҆ по́ѧсь.
16 и҆ с͠ты́ихъ мо́щи, и҆ бжс҇твенныхъ и҆кѡ́нъ. но
17 и҆ тогѡ̀ самого̀ б͠гомꙋ́жнаго нерꙋкотворе́ннагѡ
302v
1 ῎ѻбраза ῎иже ѿ є҆де́са. ῎ѻвїи же на прибавле́нїе
2 гра́да, и҆ домѡв҇ вели́кыих. и҆ні́и же па́ки на воздвы
3 же́нїе с͠ты́ихъ ῎ѻби́телей. и҆ храмов҇ б͠жїихъ. ῎ꙗ
4 коже вели́кїи і҆ꙋстинїа́нъ ц͠рь, и҆ еодѡ́сїа ве
5 ли́кїи, и҆ ц͠рца є҆ѵдоѯі́а жена̀ и҆ра́клїа царѧ̀.
6 и҆ и҆ні́и мно́зи, и҆ та́кѡ напо́лниша град пресла́
7 вными и҆ ди́вными ве́щми. ῎им же и҆ногда̀ бла
8 же́ный а҆ндре́а кри́тскыи оу҆диви́сѧ речѐ: во и́
9 стиннꙋ гра́дъ се́й вы́ше сло́ва и҆ ра́зꙋма ῎єсть.
10 къ си́м же и҆ пренепоро́чнаѧ влдчца м͠ти хрс҇та̀ б͠га
11 на́шегѡ. во и҆на́ѧ времена̀ бѣ́ше град црс҇твꙋю
12 щїи, сохранѧ́ющи и҆ покрива́ющїи, и҆ ѿ бѣ́дъ
13 спс҇ающїи, и҆ ѿ неисцѣ́лныхъ напа́стѣй премѣнѧ́
14 ющи. таки́ми оу҆бѡ вели́кыми и҆ неизрече́нными
15 б͠лгодѣѧ́нми и҆ дарова́нми пречс҇тыѧ бдцы, спо
16 до́бисѧ градʼ се́й. ῎ꙗкѡ всемꙋ́ мі́рꙋ мню̀ недо
17 сто́йнꙋ бы́ти томꙋ́. но ῍оубо є҆стеством тѧ́жь
303r
1 кый рѡд, и҆ неради́вый ῎ꙗкѡ неи҆стовы. ῎юже
2 на нас҇ млс҇ть б͠жїю, и҆ щедро́ти є҆гѡ̀ ѿвраща́ют.
3 ῎ими же б͠га и҆ пречс҇тꙋю м͠трь є҆го̀ разгнѣва́ем.
4 и҆ сла́вы є҆гѡ̀ и҆ чс҇ти ѿпада́емъ, ῎ꙗкоже ῎єсть
5 пи́сано: ѕлодѣѧ́нїе и҆ беззакѡ́нїе преврати́тъ
6 престо́ли си́лныхъ. и҆ па́ки расточѝ гѡ́рдїѧ мы́
7 слїю сердца̀ ῎ихъ. Низложѝ с҄илныѧ со престѡл҇.
8 та́кожде и҆ сі́и црс҇твꙋющїи градʼ. неисче́тными
9 дѣѧ҆нмы, и҆ беззако́ними ѿ толи́кых щедрѡ́тъ.
10 и҆ б͠лгодѣѧ́нїи пречс҇тыѧ б͠гом͠тре. ѿщети́сѧ.
11 тмочи́сленными бѣда́ми, и҆ разлы́чными напа́ст
12 ми мно́га лѣ́та пострада̀. та́кожде н͠нѣ въ
13 послѣ́днѧѧ времена̀, грѣ́хъ ра́ди на́ших ѻ҆вогда̀
14 нахожде́нїемъ невѣ́рных, ѻ҆вогда̀ гла́домъ и҆
15 че́стимъ смертоно́сїемъ, ѻ҆вогда̀ же междо
16 оу҆со́бными бра́нми. ῎ими же ѡ҆скꙋдѣ́ша с҄илный.
17 и҆ ѻ҆бʼнища́ша лю́дїе, и҆ преꙋничижи́сѧ гра́дъ и҆
303v
1 смири́сѧ до ѕѣла̀•
2 Сказа́нїе ѡ҆ взѧ́тїи ц͠ригра́да безʼбо́жны
3 а҆га́рѧны, сꙋлта́нѡм тꙋ́рскым. зача́ло рч͠.
4 Въ лѣ́то ҂ѕц͠ѯа. владꙋ́щꙋ тꙋ́ркы безʼбо́жь
5 номꙋ мохаме́тꙋ, а҆мꙋра́товꙋ с͠нꙋ, и҆ бы́вый
6 тогда̀ въ ми́рꙋ. и҆ до конца̀ съ правосла́вныимъ
7 ц͠ре́мъ константі́нѡм і҆ѡа́нновичем. црс҇твꙋю
8 щим въ ц͠ригра́дѣ, и҆ ῎абїе безбо́жнїи махме́
9 ти бра́нь воздвыго́ша: проти́вꙋ констан
10 ті́на гра́да. не́ по чи́нꙋ но проти́вꙋ сотво
11 ре́нныихъ, и҆ сложе́ныихъ клѧ́твъ. во́инство
12 приведѐ мнѡ́го и҆ по сꙋ́хꙋ и҆ по мо́рю, и҆ ра́това
13 ти нача̀. и҆ прише́дъ внеза́пꙋ, и҆ ѡбʼстꙋпѝ град
14 со мнѡ́гими с҄иламы. ц͠рь же константі́нъ
15 съ прилꙋчи́вшимисѧ велмо́жами, и҆ всѝ лю́дїє
16 гра́да ви́дѣша пришедша со мнѡ́гими с҄ила
17 ми, и҆ не вѣ́дѧхꙋ что̀ сотвори́ти; поне́же люд
304r
1 скагѡ собра́нїѧ во гра́дѣ не бѣ̀. и҆ бра́тїамъ
2 ц͠ре́вым не сꙋ́щїимъ тꙋ̀. и҆ посла̀ ц͠рь къ махо
3 ме́тꙋ сꙋлта́нꙋ, посла́нныки ѡ҆ ми́рꙋ, хотѧ̀ оу҆
4 вѣ́дати бы́вшаѧ, и҆ ѻ҆ ми́рꙋ г͠лати: ῎ѻнъ же
5 ѡ҆каѧ́ннїи безвѣ́рны же и҆ лꙋка́вїи. посла́нны
6 ки возвратѝ бездѣ́лны. а҆ са́мъ преди́внымъ
7 ѡ҆полче́нїемъ и҆ стра́шным ѻ҆полчи́сѧ, по сꙋ́хꙋ и҆
8 по мо́рю, пристꙋпи́въ къ црс҇твꙋющомꙋ градꙋ.
9 мс҇ца деке́врїа, и҆ повелѣ̀ би́ти пꙋ́шками (margin: то́пами) и҆
10 пища́лми. и҆ стѣнноби́тными хы́тростми. и҆
11 пристꙋ̀пи градскыѧ оу҆готовлѧ́ти. сꙋ́щїи же
12 во гра́дѣ гре́цы и҆ фрꙋ́зы, и҆зʼѣ҆жда́хꙋ и҆з гра́
13 да и҆ бїѧ́хꙋсѧ съ ни́ми. не даю̀ще ῎имъ стѣ
14 ноби́тныѧ сосꙋ́ды нарѣжда́ти. но ῎оубѡ
15 сꙋлта́нове си́лѣ вели́цѣ и҆ тѧ́жцѣ сꙋ́щїи, гре́
16 цы же не возмого́ша ῎имъ никоеѧ́же. па́кости
17 сотвори́ти, занѐ є҆ди́нъ бїѧ́шесѧ с ты́сѧщею.
304v
1 а҆ два̀ съ тмо́ю. сїе́ же оу҆вѣ́де ц͠рь константин҇,
2 и҆ повелѣ̀ велмо́жам и҆ мегѷста́ном, раздѣли́ти во́
3 инѡм градскыѧ стѣны̀, и҆ пи́рговы и҆ врата̀ та́
4 кожде и҆ всѧ̀ лю́ди, и҆ зво́на ра́тнаѧ на всѣ́хъ
5 страна́хъ ста́вити. да ко́ждо ῎ихъ зна́етъ и҆
6 храни́тъ свою̀ странꙋ̀, и҆ всѧ̀ ῎ꙗже на бра́ннꙋю
7 потрѣ́бꙋ, да оу҆строѧ́ютъ и҆ да бїю́тсѧ. со́съ
8 тꙋ́рцы съ стѣны̀. а҆ и҆зʼ гра́да не и҆сходи́ти ни и҆зʼ
9 ѣ҆жда́ти. та́кожде и҆ пꙋ́шки ма́лыѧ и҆ вели́кїѧ҇
10 ста́вити, по пристꙋ́пныхъ мѣ́стѣхъ на сохра
11 не́нїе стѣна́мъ. са́мъ же ц͠рь костанті́нъ,
12 съ патрїа́рхом а҆наста́сїемъ и҆ со с͠тлы, и҆ со всѣм
13 с͠ще́нным собѡ́ромъ. и҆ съ мно́жествомъ же́нъ
14 и҆ дѣте́й хожда́хꙋ по ц͠рквахъ б͠жїихъ. мол
15 бы̀ и҆ моле́нїѧ даю́ще, пла́чюще и҆ рыда́юще,
16 и҆ г͠люще си́це: гс҇ди гс҇ди стра́шное є҆стество,
17 неи҆сповѣди́маѧ си́ло. ῎иже дре́вле го́ры ви́
305r
1 дѣша вострѣпета́ша. и҆ тва́рь потрѧсе́сѧ.
2 сл͠нце и҆ лꙋна̀ оу҆жасе́сѧ, блыста́нїе ῎ихъ по
3 ги́бе. и҆ ѕвѣ́зды нбс҇ныѧ спадо́ша. мы́ же ѻ҆
4 каѧ́ннїи та всѧ̀ презрѣ́хомъ(margin: вше), согрѣши́хомъ
5 беззакѡ́нновахом, и҆ ѡ҆ѕло́бихом твоѐ б͠жество̀.
6 забы́хом твоѧ̀ вели́ка дарова́нїа, и҆ презыра́
7 юще твоѧ̀ повелѣ́нїѧ. и҆ ῎ꙗкѡ неи́стовы ῎є
8 же на на́съ млс҇ти и҆ щедро́тъ твои́хъ ѿвра
9 ти́хомсѧ, и҆ на ѕлодѣѧ́нїе и҆ беззакѡ́нїе ѡ҆бра
10 ти́хомсѧ. ῎ими же дале́че ѿ тебѐ ѿстꙋпи́хом,
11 всѧ̀ сїѧ̀ наведѐ на нѝ, и҆ на град тво́й с͠ты́и.
12 првдным и҆ ῎истинныим сꙋдом сотвори́лъ є҆сѝ
13 грѣ́хъ ра́ди на́шїихъ, и҆ нѣ́сть на́мъ ѿве́р
14 сти ῎оусть что̀ гл͠ати; но ῍оубо всепѣ́тїи
15 и҆ преблгс҇ве́нный гс҇ди. созда́нїе и҆ творе́нїе
16 є҆смы̀ твоѐ, и҆ дѣла̀ рꙋ́къ твои́хъ. не пре
17 да́й же на́съ до конца̀ врагѡ́мъ на́шимъ
305v
1 и҆ не разорѝ достоѧ́нїѧ твоегѡ̀, и҆ не ѿста́ви
2 млс҇ть тво̀ю̀ ѿ на́съ. и҆ ѡ҆сла́би на́мъ вре́мѧ
3 сїѐ. во ῎єже ѡ҆брати́тисѧ на́мъ, и҆ пока́ѧ
4 тисѧ твоемꙋ́ б͠лгоꙋтро́бїю. са́мъ бо влдко
5 рѣ́клъ є҆сѝ не прїидо́хъ првдныхъ спс҇тѝ, но грѣ́
6 шнїихъ на покаѧ́нїе. во ῎єже ѡ҆брати́тисѧ
7 на́мъ и҆ жи́вым бы́ти. ῎єй гс҇ди ц͠рю̀, нбс҇ный.
8 ѡ҆сла́бы ѡ҆ста́ви ны́нѣ, пречс҇тыѧ ра́ди б͠го
9 м͠тре. и҆ с͠ты́ихъ патрїа́рхѡв и҆ ц͠ре́хъ пре́жде
10 оу҆годи́вшїихъ твоемꙋ́ бжс҇твꙋ́ во гра́дѣ се́мъ.
11 сїѧ̀ же и҆ ῎инаѧ мнѡ́гаѧ и҆зрѣ́кшїим, та́кожде
12 и҆ пренепоро́чнѣй бдцы, ѿ средѝ срдца стѣна́
13 нїемъ и҆ воздыха́нїемъ и҆ рыда́нїемъ по всѧ̀
14 днѝ молѧ́хꙋсѧ. ц͠рь же ѡ҆бʼє҆жда́ше крꙋ́гъ
15 гра́да по́че́стꙋ, оу҆крѣплѧ́ѧ страты́ги и҆
16 во́и, и҆ всѧ̀ лю́ди. да не ѿпадꙋт надѣ́жде ни
17 ѡ҆слабѣ́ютъ, сопротивле́нїемъ на врагы̀. но
306r
1 да оу҆пова́ют на б͠га вседержи́телѧ. то́й бо
2 на́шъ помо́щникъ и҆ защи́титель(margin: тнык҇ ) ῎єсть. и҆
3 па́ки ѡ҆браща́шесѧ на м͠лтвꙋ, а҆га́рѧне же на
4 всѣ́хъ мѣ́стех бїѧ́хꙋсе непреста́нно, де́нь и҆ но́щь
5 премѣнѧ́ющесѧ. не даю́ще ни ма́ло ѻ҆почи́ти
6 гра́жданѡм, но да оу҆трꙋдѧ́тсѧ. поне́же оу҆го
7 товлѧ́хꙋсѧ къ пристꙋ́пꙋ, и҆ та́кѡ творѧ́хꙋ
8 ѻ҆боѝ, дні́и г͠і. въ д͠і де́нь, тꙋ́рцы восклы́
9 кнꙋвше свою̀ скве́рнꙋю м͠лтвꙋ, нача́ша
10 въ сꙋрны̀ и҆гра́ти. и҆ въ бо́рїе и҆ въ на́кры би́ти,
11 и҆ приста́виша пꙋ́шкы и҆ пища́лы мнѡ́гїѧ, и҆
12 нача́ша би́тъ град. та́кожде и҆ стрѣ́лы пꙋща́
13 ти. и҆зʼ рꙋ́чныихъ лꙋко́вь тмочи́сленныхъ.
14 гра́ждане бо ѿ бесчи́ннагѡ стрѣлѧ́нїѧ не можа́
15 хꙋ стоѧ́ти на стѣна́хъ, но падше жда́хꙋ при
16 стꙋ́пꙋ. и҆ ῎инїи стрѣлѧ́хꙋ и҆съ пꙋ́шкъ и҆ пища́
17 лѣй, є҆ли́ко можа́хꙋ, и҆ мнѡ́гїѧ тꙋ́ркы оу҆
306v
1 би́ша. патрїа́рхъ же а҆наста́сїи и҆ с͠тли и҆ ве́сь
2 сще́нническыѝ чи́нъ, бѧ́хꙋ непреста́ннѡ молѧ́
3 щесѧ ѡ҆ млс҇ти б͠жїи, и҆ ѡ҆ и҆збавле́ный гра́да.
4 е҆гда̀ же безбо́жнїи тꙋ́рцы всѧ̀ лю́ди съ стѣны̀
5 съгна́ша, и҆ ῎абїе воскрыча́ша всѐ во́инствѡ и҆
6 нападо́ша на гра́дъ, вкꙋ́пѣ съ всѣ́хъ стра́нь.
7 кры́чꙋще и҆ вопїю́ще : ῎ѻвѣмъ со ѻ҆гнѝ разʼ
8 ли́чными, а҆ ῎инїи съ лѣ́ствицами, дрꙋ́зы же съ
9 стѣнобы́тными хы́тростми : и҆ні́и мнѡ́ги
10 ми ка́зʼнми на взѧ́тїе гра́да. гра́дскыи же лю́
11 дїе та́кожде вопїѧ́хꙋ и҆ крича́хꙋ на ни́хъ, бїю́щес҇
12 с ни́ми крѣ́пко. б͠лгвѣ́рный же ц͠рь констанʼ
13 ті́нъ, о҆бьє҆зждаше по всемꙋ́ граду. понꙋжда́
14 ше своѧ̀ лю́ди даю́ще ῍имъ надѣ́ждꙋ б͠жїю.
15 и҆ повелѣ̀ звони́ти по всѣмꙋ̀ гра́дꙋ, на созва́
16 нїе лю́демъ. тꙋ́рцы же оу҆слы́шаша зво́нъ ве́
17 лїи, пꙋсти́ша сꙋ́рныѧ и҆ трꙋ́бныѧ гла́сы и҆
307r
1 тѷмпа́ны тмочи́сленныѧ, и҆ бы́сть сѣ́чь ве
2 ли́ка ѕѣлѡ̀ и҆ пре‒оу҆жа́сна. ѿ пꙋ́шчьнʼнаго бо́
3 ю и҆ пища́лнаго щꙋ́ка, и҆ ѿ глас҇ звѡн҇нагѡ, и҆ ѿ гла
4 сѡв҇ во́плѧ, и҆ ѿ ѻ҆боих люде́й крыча́нїа. и҆ ѿ трес
5 котѝ ѻ҆рꙋ́жїѧ. та́кожде и҆ ѿ пла́ча и҆ рыд҄анїа град
6 скыих люде́й, и҆ же́нь и҆ дѣте́й. ῎ꙗкѡ и҆ землѝ ко
7 лѣба́тисѧ. и҆ не бѣ̀ слы́шати дрꙋ́гъ дрꙋ́га что̀
8 г͠летъ; бы́сть гром ве́лїи. ѿ мно́жества ѻ҆гнѧ̀
9 и҆ стрѣлѧ́нїѧ пꙋ́шкъ и҆ пища́лѣй, ѿ ѻ҆боих стран҇.
10 ды́мное кꙋре́нїе згꙋстѣ́нїе покрѝ град и҆ во́и
11 всѐ. ῎ꙗкѡ не вѣ́дѣти дрꙋ́гъ дрꙋ́га с кы́м сѧ бїет;
12 и҆ ѿ зе́лнѧгѡ дꙋ́ха мно́гим оу҆мрѣ́ти. и҆ сѣча́хꙋс҇
13 на всѣх страна́хъ гра́да. до́ндеже но́щнаѧ ῎ихъ
14 тма̀ раздѣлѝ, тꙋ́рцы же ῎оубѡ ѿидо́ша на
15 своѝ ста́ны. ме́ртвыѧ своѧ҇ ѡ҆ста́вивъ. то́
16 кмѡ стра́жей є҆ди́нѣх ѡ҆ста́виша по стѣна́хъ.
17 на ῎оутрїа же ц͠рь константі́нъ повелѣ̀ собра́ти
307v
1 трꙋ́пїѧ ме́ртвыих и҆ погрѣбстѝ. бѣ́ше же числом
2 оу҆бїе́нных гре́кѡв҇ и҆ зна́емых , ҂аѱ͠м. фрꙋ́гь же и҆ а҆рмен҇.
3 ѱ҃. б͠лговѣ́рный же ц͠рь константі́нъ съ болѧ́ры
4 по́иде по стѣнах гра́да, хотѣ̀ ви́дѣти ра́тныхъ,
5 и҆ не бѣ̀ ѿ ни́хъ глас҇ ни слы́шанїа, всѝ бо бѣ́хꙋ по
6 чива́юще ѿ трꙋда̀. и҆ ви́дѣша по́лны рʼвы̀ ѿ трꙋ́
7 пїѧ. и҆ні́и же въ пото́цѣх. и҆ на бре́зѣх грама́ды
8 ме́ртвых. и҆ и҆змета́ша ме́ртвых тꙋ́ркъ .҂и͠і. и҆
9 повелѣ̀ ц͠рь стѣноби́тныѧ сосꙋ́ды ѻ҆гню̀ преда́
10 ти. а҆ са́мъ ц͠рь константі́нъ по́иде съ патрїа́рхом
11 и҆ с͠тели. и҆ со всѣ́ми с͠ще́нними собѡ́ри. во с͠тꙋ́ю
12 вели́кꙋю ц͠рковь молбы и҆ бл͠годаре́нїа возда́ти
13 всеси́лномꙋ бг҃ꙋ, и҆ пречс҇тѣй б͠гом͠три. ча́ѧхꙋ бо
14 оу҆жѐ ѿстꙋпи́ти безбо́жномꙋ. толи́ко паде́нїе
15 ви́дѣвъ свои́хъ ра́тных. ῎ѻнъ же ѕвѣроѻ҆бра́знїи
16 не та́кѡ помышлѧ́ше, но вторы́й де́нь посла̀ ви́
17 дѣти ме́ртвыѧ своѧ̀. ῎ꙗкѡ сказа́ша є҆мꙋ̀ ме́рь
308r
1 твыхъ мно́го, въско́рѣ посла̀ взѧ́ти трꙋ́пїа
2 ме́ртвых своих. ц͠рь же константі́нъ повелѣ̀ не
3 брани́ти ῎имъ никое́ю бра́нїю, ῎ꙗкѡ да ѡ҆чи́стѧтсѧ
4 ро́вы и҆ пото́цы. и҆ та́кѡ взѧ́ша своѧ̀ трꙋ́пїа не
5 возбра́нно и҆ пожего́ша ῍ѧ. ви́дѣвъ же безʼбо́жныи
6 магме́тъ ῎ꙗкѡ не оу҆спѣ̀ ничто́же, но па́че свои́хъ
7 погꙋбѝ. повелѣ̀ магы́стром вско́рѣ приба́вити
8 п҄ꙋшки и҆ пища́лы мно́гїѧ, и҆ стѣнобы́тныѧ къ
9 зны гото́вити. и҆ въ з҃ де́нь па́ки повелѣ̀ безʼбо́
10 жннїи и҆тѝ во́инствꙋ къ граду, и҆ та́кѡ би́тисѧ
11 ῎ꙗкоже и҆ пе́рвеє безʼ почива́нїѧ. бл͠говѣ́рныи же
12 ц͠рь константі́нъ посила́ше по мо́рю и҆ по сꙋ́хо
13 во а҆морʼре́ю, къ бра́тѡм своим, и҆ въ ве<не>ті́ю, и҆ въ
14 зино́вїю, ѻ҆ по́мощи. и҆ бра́тїа є҆гѡ̀ не оу҆спѣ́ша
15 поне́же ра́спрѧ ве́лїѧ бѣ̀ междꙋ ῎ими. и҆ съ а҆рба
16 на́си ра́товахꙋсѧ. а҆ фрꙋ́зы не восхотѣ́ша по
17 мощѝ. но гл͠ахꙋ въ себѣ̀ не дѣ́йте да во́змꙋт
308v
1 тꙋ́рцы, а҆ оу҆ ни́хъ мы̀ во́змем ц͠риград. и҆ та́кѡ не быст
2 ни ѿкꙋ́дꙋ по́мощи ц͠рю̀ константі́нꙋ. є҆ди́нъ то́кмо
3 зино́вїанинъ к͠нзь, ῎именем зꙋстѣ́нїа. прїи́де кʼ ц͠рю̀
4 на по́мощь, съ двѣма̀ кора́бли, и҆ на двою̀ катрь
5 гах. во ѻ҆рꙋже́нных. и҆мѣ́ѧ съ собо́ю ,х҃, хра́брыхъ. и҆
6 про́йде скрозѣ̀ всѧ̀ ра́ти тꙋрскыѧ по мо́рю, до́йде
7 здра́во до стѣны̀ ц͠ригра́да. є҆го́ же ви́дѣвъ ц͠рь
8 константі́нъ возра́довасѧ ѕѣло̀, даѧ́ше є҆мꙋ че́сть
9 ве́лїю, поне́же зна́емь бѣ́ше ц͠рю̀. ῎ѻнъ же и҆с
10 проси́въ ѿ ц͠рѧ̀ хꙋ́ждшеє мѣ́сто гра́да пристꙋ́пное,
11 и҆ прида́стъ є҆мꙋ̀ лю́дїи ѿ свои́хъ на и҆сполне́нїе
12 двою̀ ты́сꙋщь, и҆ бїѧ́шесѧ съ тꙋ́ркы толмѝ хра́
13 бро и҆ мꙋ́жественно, ῎ꙗкѡ ѿстꙋпи́ти ѿ тогѡ̀ мѣ́
14 ста всѣм невѣ́рным, и҆дѣ́ же бѣ̀ зꙋстѣ́нїа. и҆ к томꙋ̀
15 не приходи́ти на то̀ мѣ́сто. зꙋстѣ́нїа не то́кмѡ
16 своѐ хранѧ́ше, но и҆ по стѣнам гра́да ѡ҆бхожда́ше.
17 оу҆крѣплѧ́ѧ лю́ди да не ѿпадꙋт надѣ́ждею. но на
309r
1 б͠га оу҆пова́ти непреста́нно, и҆ не ѡ҆слаблѧ́ти въ
2 дѣ́лѣх. и҆ ѿ всеѧ̀ д͠шѝ и҆ срдца и҆ крѣ́пости бра́тисѧ
3 съ невѣ́рными. и҆ гс҇дь б͠гъ помо́жетъ нам. таковы́
4 ми ῎оубѡ словесѝ мно́гими оу҆ча̀ и҆ наставлѧ́ѧ люди,
5 занѐ сам наꙋче́нъ бѣ̀ ра́тномꙋ дѣ́лꙋ. и҆ возлюби́ша
6 е҆го̀ всѝ лю́дїе, и҆ послꙋ́шахꙋ е҆гѡ̀ во всѣм. тꙋ́рцы
7 же по всѣх мѣ́стѣх пристꙋпа́юще стꙋ-ж-жа́хꙋ
8 гра́жданом безʼ почива́нїа премѣнѧ́ющесѧ. занѐ
9 мнѡ́жество ῍ихъ бѣ̀, ῎ꙗкоже и҆ предрѣкѡх. въ
10 л҃ тїи же д͠нь по пе́рвом пристꙋ́пꙋ, па́ки прїѧ́ша (margin: прика́ше)
11 пꙋ́шкы и҆ пища́ли и҆ні́ѧ стѣнобы́тнїѧ сосꙋ́ды мно́ги.
12 въ ни́х же пꙋ́шки двѣ̀ вели́цѣ, ῎их же тꙋ̀ слїѧ́ша. а҆ (margin: е҆ди́)но
13 ῎ꙗдрѡ до колѣ́на. а҆ дрꙋ́го въ по́ѧсъ. и҆ со всѣ́ми си́
14 лами пристꙋпи́ша нача́ша би́ти град. непреста́нно
15 съ всѣх стра́нъ, проти́вꙋ же зꙋстѣ́нїа поста́виша
16 пꙋ́шкꙋ вели́кꙋю, занѐ на тѡм мѣ́стѣ бѣ̀ стѣна̀
17 ве́тха градскаѧ и҆ ни́зʼка. и҆ ῎ꙗкѡ оу҆да́риша по тѡм
309v
1 мѣ́стꙋ и҆ стѣна̀ поколѣба́сѧ, и҆ па́ки второ́е оу҆
2 да́риша и҆ сърази́ша стѣ́нꙋ с верхꙋ́ ῎ꙗкѡ е҃ са́жень.
3 въ тре́тїе же не оу҆спѣ́ша занѐ но́щь приспѣ̀. зꙋ
4 стѣ́нїа же то̀ мѣ́сто задѣ́ла но́щїю, дрꙋго́ю
5 стѣно́ю древѧно́ю съ земле́ю, и҆ и҆зʼнꙋ́трь подʼ
6 крѣпѝ. но что̀ мо́щно оу҆чини́ти проти́вꙋ толи́
7 кыѧ с҄илы; наипа́че же проти́вꙋ гнѣ́вꙋ
8 б͠жїю до грѣ́хъ ра́ди на́шихъ. на῎утрїа же нача́
9 ша би́ти то́жде мѣ́сто, и҆зʼ мно́гых пꙋ́шкъ ма́
10 лых и҆ вели́кых, ῎ꙗкѡ оу҆тверди́въ стѣ́нꙋ, и҆ по
11 ста́ви пꙋ́шкꙋ вели́кꙋю, оу҆жѐ ча́ѧхꙋ разори́ти
12 стѣ́нꙋ. и҆ б͠жїим застꙋпле́нїем поидѐ ῎ꙗдро вы́ше
13 стѣнѝ, то́кмѡ з҃ зꙋ́бацъ захва́ти. и҆ оу҆да́
14 рисѧ ῎ꙗдро по ц͠рко́вной стѣны̀, и҆ разсѣ́десѧ
15 ῎ꙗкѡ пра́хъ. и҆ ви́дѣша тꙋ̀ сꙋ́щїи лю́дїе и҆ бл͠го
16 дари́ша б͠га. ῎ꙗкоже ѿ полꙋ́днїи нареди́ша дрꙋг҄іѧ,
17 зꙋстѣ́нїа же наре́ди пꙋ́шкꙋ свою̀ и҆ оу҆да́ри вʼ тꙋ́ю
310r
1 пꙋ́шкꙋ, и҆ разʼсѣ́десѧ оу҆ неѧ̀ пра́шныкъ. сїѐ же ви́
2 дѣвъ безʼбо́жнїи магме́тъ, возʼꙗ҆ри́сѧ до ѕѣла̀. и҆
3 возопѝ вели́ким гла́сом: ῎ꙗгма, ῎ꙗгма. сі́й реч҇ на гра
4 бле́нїе гра́да. и҆ ῎абїе воскрыча̀ всѐ во́инствѡ, и҆
5 пристꙋпи́ша ко гра́дꙋ со всѣ́ми си́лами. по землѝ
6 же и҆ по мо́рю, со всѧ́кими хи́тростми на взе́тїе
7 гра́да. гра́дскїи же лю́дїе всѝ взыдо́ша на стѣны̀,
8 и҆ проти́вѧхꙋсѧ ῍имъ бїю́щесѧ крѣ́пко. патрїа́рхꙋ же
9 со с͠тли ходѧ́щꙋ со с͠ще́нническым чи́ном то́кмѡ по
10 цр͠квах б͠жїих: молѧ́щесѧ гс҇дꙋ б͠гꙋ со слеза́ми и҆ рыда́
11 нїем. бл͠говѣ́рныи же ц͠рь константі́нъ, непреста́
12 ннѡ ѡ҆бьѣ҆жда́ же по гра́дꙋ. пла́чѧ и҆ рыда́ѧ молѧ̀
13 страти́гы и҆ лю́ди всѝ, г͠лѧ: госпо́дїе и҆ бра́тїе
14 ма́лїи и҆ вели́цы, дне́сь прїи́де ча́съ просла́вити
15 б͠га, и҆ пречс҇тꙋю є҆гѡ̀ м͠трь. и҆ на́шꙋ правосла́вн
16 ꙋю хрс҇тїа́нскꙋю вѣ́рꙋ, мꙋжа́йтесѧ и҆ крѣпи́тесѧ
17 и҆ не ѡ҆слаблѧ́йте въ трꙋдѣ́хъ. нѝ ѿпада́йте на
310v
1 де́ждею, преклонѧ́юще главы̀ своѧ̀ за правосла́
2 вїе, и҆ за с͠ты́ѧ цр͠квы. ῎ꙗкѡ да на́съ поми́лꙋетъ
3 и҆ просла́витъ всеще́дрый б͠гъ. и҆ повелѣ̀ зво́нѡм би́
4 ти по всемꙋ̀ граду. та́кожде и҆ зꙋстѣ́нїа рища̀ по
5 всѣ́мꙋ граду, оу҆крѣплѧ́ше и҆ понꙋжда́ше лю́ди. и҆
6 ῎ꙗкоже оу҆слы́шаша звѡн҇ с͠ты́хъ ц͠рковь, ῎абїе оу҆
7 крѣпи́шасѧ и҆ ѻ҆хра́брышасѧ всѝ. гл͠юще дрꙋг҇ дрꙋ́гꙋ:
8 ῎оумрем бра́тїе за правосла́внꙋю вѣ́рꙋ. кі́и є҆зы́къ
9 мо́жетъ и҆сповѣ́дати и҆лѝ и҆зʼрещѝ тоѧ̀ бѣды̀ и҆
10 стр͠сти. па́дахꙋ бо трꙋ́пїа ѿ ѻ҆бои́хъ стра́нь ῎ꙗкѡ
11 сно́пы съ забра́лъ. и҆ кро́вь ῎ихъ теча́ше ῎ꙗкѡ рѣ
12 ка̀, и҆ напо́лнишасѧ трꙋ́пїа чл͠ча до верха̀
13 стѣ́нь. ῎ꙗкѡ по ни́хъ ходи́ти тꙋ́ркомъ, ῎ꙗкѡ
14 по степе́нѣм и҆ би́тисѧ. ме́ртвы бо ῎ихъ бѧ́хꙋ
15 мо́стъ ῎имъ, и҆ лѣ́ствыца ко граду. та́кожде же
16 и҆ пото́цы, и҆ бре́говы напо́лнишасѧ крꙋ́гь гра́
17 да трꙋ́пїа. и҆ лимно́ню (margin: приста́нищꙋ) гала́тскомꙋ кро́вы
311r
1 по́лʼнꙋ бы́ти. та́кѡ с҄илно и҆ неща́дно бїѧ́хꙋсе.
2 и҆ ῎аще не бы̀ гс҇дь прекрати́лъ де́нь то́й. то̀ коне́
3 чно бѣ́ше поги́бѣль граду. поне́же гра́жданы оу҆жѐ
4 бѧ́хꙋ и҆знемоглѝ, но́щи же наста́вши тꙋ́рцы ѿ
5 стꙋпи́ша: къ станѡм своим ῎акы оу҆ста́вше. градʼ
6 скїи же лю́дїе падо́ша, ко́йждо гдѣ̀ ῎оуспѣ ѿ трꙋ
7 да̀, и҆ бѣ̀ тоѧ̀ но́щи слы́шати ни́что́же ῎ино, ра́
8 звѣ стѣна́нїе и҆ во́пль сѣче́нных лю́дїи, коѝ є҆щѐ
9 жи́вый бѧ́хꙋ. на῎оутрїа же ц͠рь константі́нъ по
10 велѣ̀ с͠ще́нникѡм и҆ дїа́коном, собра́тисѧ и҆ погребʼ
11 стѝ трꙋ́пїа, а҆ ῎иже є҆щѐ жи́вый бѧ́хꙋ тѣ́хъ по
12 велѣ̀ раздава́ти врачєм. и҆ собра́ша ме́ртвыхъ
13 гре́къ и҆ фрꙋ́гъ , ҂є͠ѱ, зꙋстѣ́нїа же и҆ велмо́жи
14 поидо́ша по стѣна́мъ гра́да, расматрѧ́юще стѣ́
15 ны и҆ трꙋ́пїа невѣ́рных. и҆ та́кѡ расмотри́вше
16 сказа́ша ц͠рю̀ и҆ патрїа́рхꙋ, ҂л͠е оу҆бїе́ных а҆га́рѧнь.
17 ц͠рь же констанді́нъ пла́чѧ и҆ рыда́ѧ не пре
311v
1 стаѧ́ше. ви́дѧщїи своих люде́й и҆з(margin: оу҆)бїе́нных, а҆ по́мощи
2 ни ѿкꙋ́дꙋ не ча́ѧше. и҆ неѿстꙋ́пное дѣ́ло невѣ́рных.
3 патрїа́рхъ же и҆ ве́сь клирѡс҇, и҆ ве́сь сѷгкѵ́тъ ца́р
4 скый, взѧ́ша ц͠рѧ̀ и҆ пойдо́ша къ вели́кои цр͠кви.
5 на м͠лтвꙋ и҆ бл͠годаре́нїе всемлс҇тивомꙋ б͠гꙋ. та́
6 кожде и҆ мно́жєство бл͠горо́дных дѣте́и съ ц͠рцею.
7 и҆ бѣ́ше ви́дѣти во гра́дѣ всѣм лю́дем и҆ женам при
8 ти́чющїим къ б͠жїим цр͠квам. со слеза́ми хва́лѧще
9 б͠га, и҆ пречс҇тꙋю б͠гом͠трь. и҆ та́кѡ проводи́ша
10 ден҇ то́й, и҆ всено́щное пѣ́нїе. безʼбо́жнїи же маго
11 ме́тъ не хотѣ́ше трꙋ́пїа люде́й своих взѧ́ти, но
12 помышлѧ́ще мета́ти ῎ихъ про́чїѧ во град, да со
13 гн҄іютсѧ и҆ ѡ҆смердѧ́тъ град. сказа́ша є҆мꙋ̀ ве
14 ли́чество гра́да и҆ простра́нство, ῎ꙗкѡ не ко
15 снѧ́тсѧ ῎ихъ ничо́же, и҆ пожего́ша всѣ́хъ.
16 и҆ по си́хъ въ ҃ де́нь, скве́рнїи магме́тъ па́ки
17 повелѣ̀ всемꙋ̀ во́инствꙋ пристꙋпи́ти ко граду.
312r
1 и҆ бра́нъ твори́ти по вс҄ѧ днѝ, и҆ пꙋ́шкꙋ ῎ѻнꙋ
2 вели́кꙋю повелѣ̀ слыѧ́ти крѣпча́е. сїѐ же
3 оу҆вѣ́давъ зꙋстѣ́нїа съ велмо́жами, и҆зʼ(margin: сʼ)бра́все
4 съ патрїа́рхом въкꙋ́пѣ. и҆ нача́ша оу҆вѣща́ти царѧ̀
5 гл͠юще: ви́дим гс҇ди ц͠рю̀ ῎ꙗкѡ се́й безʼбо́жнїи не
6 ѡ҆слаблѧ́етъ дѣлѡм. но па́че гото́витсѧ на бо́ль
7 шеє дѣ́ло. и҆ что̀ сотворим; по́мощи ниѿкꙋ́дꙋ
8 ча́ющїим. но подоба́етъ гс҇ди ц͠рю̀ тебѣ̀ и҆зы́ти
9 и҆зʼ гра́да, на подо́бно мѣ́сто. и҆ сїѧ̀ оу҆слы́шавше
10 бра́тїа твоѧ̀ и҆ лю́дїе твоѝ, къ тебѣ̀ прїи́дꙋтъ
11 на по́мощь. но и҆ а҆рбана́съ оу҆боѧ́все прїи́детъ
12 къ сїим. є҆гда̀ ка́кѡ се́й безʼбо́жнїи магме́тъ
13 оу҆страши́всѧ ѿстꙋ́питъ ѿ гра́да. сїѧ̀ и҆ и҆на́ѧ
14 мно́гаѧ и҆зреко́ша ц͠рю̀. и҆ кора́бли и҆ ката́ргы,
15 даѧ́хꙋ є҆мꙋ̀ зꙋстѣ́нїеви. бл͠говѣ́рный же ц͠рь
16 константі́нъ, на до́лгь оу҆молча̀ ча́съ и҆спꙋща́ѧ
17 сле́зы. и҆ та́кѡ речѐ: хвалю̀ и҆ бл͠годарю̀ совѣт
312v
1 ва́шъ гс҇дїе моѝ, и҆ вѣ́мъ ῎ꙗкѡ на по́лзꙋ ми ῎єсть
2 сїѐ всѐ ῎єже гл͠ете, но поне́же не мо́гꙋтъ сїѧ̀ та́
3 кѡ бы́ти. но ка́кѡ могꙋ̀ ῎азъ сїѧ̀ сотвори́ти;
4 ѡ҆ста́вити чи́нъ с͠ще́нный и҆ цр͠квы б͠жїѧ. и҆ ца́р
5 ство и҆ всѧ̀ лю́ди въ толи́цѣ бѣдѣ̀ сꙋ́щїи,
6 и҆ что́ ми рече́тъ вселе́ннаѧ, нѝ гс҇пдїе моѝ, нѝ.
7 но да ῎оумрем здѣ̀ с ва́ми, и҆ па́дъ поклони́сѧ ῎имъ
8 пла́чѧ го́рко. и҆ прекрати́ша рѣ́чи, да не па́че
9 мол҇ва̀ бꙋ́детъ въ лю́дехъ, и҆ посла́ша па́ки во
10 а҆морʼре́ю и҆ ва фрꙋ́гы, и҆ во всѧ̀ ῎ѻстровы по́мо
11 щи ра́ди. гра́ждане же во днѐ бїѧ́хꙋсе съ тꙋ́р
12 цы, а҆ въ нощѝ вла́зѧхꙋ въ ро́вы, и҆ пробыва́
13 хꙋ стѣ́ны ро́вныѧ ѿ полѧ̀. и҆ и҆змѣта́хꙋ зе́м
14 лю по застѣ́нїю, по мно́гих мѣ́стѣх задѣ́ло
15 вающе, мно́гыѧ сосꙋ́ды съ пꙋшча́нным зе́лїем (margin: барꙋт:).
16 та́кожде и҆ на стѣнах оу҆готовлѧ́хꙋ мно́гїѧ со
17 сꙋ́ды наполн῎ꙗхꙋ смолы̀ и҆ сѣ́ры. поси́пани со
313r
1 зе́лїемъ пꙋ́шчаным. днем же минꙋ́вшим ,к͠е. та́кѡ
2 бїю́щесѧ по всѧ̀ днѝ, и҆ па́ки беззако́нїи повелѣ̀ при
3 кад(margin: т)и́ти ῎ѻнꙋ пꙋ́шкꙋ ве́лїю, бѣ́ бо оу҆вѣ́зана ῎ѻ
4 брач҇ми желѣ́зными, ча́ѧхꙋ бо оу҆крѣпи́вше ῍ю.
5 и҆ ῎ꙗкѡ пꙋсти́ша ῍ю и҆ разʼсѣ́десѧ на мнѡ́гїѧ части.
6 ῎ѻнъ же безʼвѣ́рный мнѣ́шесѧ порꙋ́ганъ бы́ти,
7 и҆ вско́рѣ повелѣ̀ тꙋры̀ (margin: ко́ши землѝ пльнѝ) прикад(margin: т)и́ти ко гра́дꙋ.
8 со всѣ́ми си́лами, бѧ́хꙋ бо вели́цы покрове́ны.
9 и҆ є҆гда̀ поста́виша тꙋры̀ по всѣмꙋ́ бре́гꙋ рѡ́ва.
10 хотѧ́хꙋ напо́лнити ровы̀ древѣсѝ и҆ хвра́стїем,
11 и҆ земле́ю. придвы́гнꙋти тꙋры̀ къ граду. и҆ па́
12 ки подкопа́ти стѣ́нꙋ на мно́га мѣста̀ и҆ низʼ
13 ве́ргнꙋти на зе́млю. и҆ ῎ꙗкѡ прїидо́ша мно́же
14 ство люде́й ровы̀ засы́пати, и҆ ῎абїе гра́жда
15 ни зажего́ша сосꙋ́ды зелїа́нїе (margin: сʼ барꙋт ). ῎иже бѣ́хꙋ за
16 дѣ́лани вънѐ ро́ва под земле́ю. и҆ внеза́пꙋ возгре
17 мѣ̀ землѧ̀ ῎ꙗкѡ гром ве́лїи. и҆ под
18 ῎ꙗсѧ съ при
313v
1 го́дами и҆ съ людмѝ. ῎ꙗкѡ бꙋ́рѧ си́лна до ῎ѻблак҇.
2 и҆ бѣ́ слы́шати трѣ́скот и҆ сотрѣ́нїе тꙋ́ръ, и҆ во́
3 паль и҆ стѣна́нїе людско́е стра́шно. ῎ꙗкѡ ѻ҆бои́м
4 бѣжа́ти, гра́жданѡм съ стѣны̀ во град, а҆ тꙋ́рцы
5 дале́че ѿ гра́да па́дахꙋ. и҆ с высоты̀ лю́дїе и҆ дре
6 вѣса̀, ῎ѻвїи во град, а҆ и҆ні́и въ ро́вь, и҆ні́и же въ
7 ра́ть. и҆ напо́лниша ро́вы а҆га́рѧнъ, ῎абїе зажига́
8 хꙋ ба́чвы съ смоло́ю и҆ пꙋща́хꙋ на ни́хъ, и҆ погорѣ́
9 ша всѝ. и҆ та́кѡ б͠жїим про́мыслом и҆зба́висѧ град
10 въ то́й де́нь ѿ безʼбо́жных тꙋ́рекъ. ѕлонра́внїи
11 же магме́тъ со мно́жест<в>ом во́и свои́хъ, и҆здале́
12 ча бѣ́ше сматрѧ́ѧ бы́вшаго, и҆ помышлѧ́ше
13 что̀ сотвори́ти; та́кожде и҆ ра́тнїи всѝ оу҆боѧ́шас҇,
14 ѿстꙋпи́ша ѿ гра́да. гре́цы же и҆ и҆зʼшедше и҆зʼ града
15 побива́хꙋ въ ро́ве тꙋ́ркы коѝ є҆щѐ жи́ви бѧ́хꙋ.
16 и҆ собра́ша ῍ихъ на мно́гїѧ грама́ды, и҆ сожего́ша
17 ῎ихъ вкꙋ́пѣ, съ ѡ҆ста́вшими тꙋры̀. ц͠рь же съ
314r
1 патрїа́рхомъ и҆ ве́сь с͠ще́нныѝ собо́ръ бѧ́хꙋ по
2 всѣ́хъ цр͠квахъ молѧ́щесѧ и҆ бл͠годарѧ́ще б͠га, ча́ѧ
3 хꙋ конча́нїе бра́ны. та́кожде и҆ безʼбо́жнїи магмет
4 мно́гїѧ дні́и совѣтова́въ, преложи́шасѧ ѿ гра́да
5 ѿстꙋпи́ти во своѧ́сѝ. занѐ оу҆жѐ мо́рскый пꙋ́ть
6 приспѣ̀, и҆ ча́ѧхꙋ ѿ всю́дꙋ по́мощи гра́дꙋ. но ῍оу
7 бо поне́же беззакѡ́нїа на́ша превзыдо́ша главы̀
8 на́ши, и҆ грѣсы̀ на́ши ѡ҆тѧготѣ́ша срдца̀ на́шѧ.
9 во ῎єже за́повѣди є҆гѡ̀ не послꙋ́шахом. и҆ въ пꙋтѝ
10 є҆гѡ̀ не ходи́хом, гнѣ́ва є҆гѡ̀ ка́мѡ оу҆бѣжїи́мъ;
11 ц͠рь ῎оубѡ съ патрїа́рхом, та́кожде и҆ ве́сь црс҇кый
12 сѷгклѵ́тъ и҆ всѝ лю́дїе, совѣ́тъ совѣ́тꙋюще
13 не́ бл͠гъ гл͠юще си́це: поне́же ῎ѻнъ ѕловѣ́рный
14 та́кѡ мно́гїѧ дні́й стои́тъ безʼбра́ны. и҆ па́ки
15 на на́съ гото́витсѧ, но да по́шлем къ немꙋ́ ми́ръ
16 сотвори́ти, и҆ посла́ша. ῎ѻнъ же лꙋка́вь сы́й,
17 слы́шавъ пора́довасѧ въ срдцы своем. ча́ѧше бо
314v
1 нꙋ́жда нѣ́каѧ прїи́де гра́дꙋ, и҆ ѿлага́ше своѐ ѿ
2 ше́ствїе и҆ нача́ша вѣща́ти ѻ҆ ми́рꙋ. и҆ та́кѡ ѿ
3 вѣща̀ посла́нныком: ῎аще и҆ проси́ти ми́рꙋ безʼбо́
4 жнїи магмет реч҇: ῎азъ сїѐ сотворю̀, но да и҆зы́дет
5 ц͠рь во а҆морʼре́ю и҆ патрїа́рхъ, и҆ всѝ лю́дїе безʼ
6 вре́да, а҆ мнѣ̀ ѡ҆ста́вивше град пꙋ́стъ. и҆ ῎азъ мир҇
7 вѣ́чный сотворю̀, да не постꙋ́пимь во а҆морʼ
8 ре́ю ни́ во ῎ѻстровы є҆гѡ̀, нико́ею хы́тростїю
9 во вѣ́ки. а҆ коѝ не хотѧт и҆зы́ти и҆з гра́да, да бꙋ́дꙋт
10 во ῎именїи моем безʼ врѣ́да и҆ безʼ печа́лы. сїѧ̀ вс҄ѧ
11 слы́шавъ ц͠рь и҆ патрїа́рхъ и҆ всѝ лю́дїе, ῎абїе во
12 стѣна́ша ѿ срѣди срдца. и҆ рꙋ́цѣ на н͠бо воздвыго́
13 ша гл͠ахꙋ: застꙋ́пниче на́шъ гс҇ди, при́зри ѿ вы
14 сотѝ сла́ви твоеѧ̀, и҆ низложѝ горды́ню скве́р
15 наго сегѡ̀. и҆ и҆зʼба́ви град достоѧ́нїѧ твоегѡ̀,
16 и҆ ῎ѻвцы па́жити твоеѧ̀, живꙋ́щїи во дво́рѣ твоем.
17 и҆ во е҆ди́ном ста́дѣ. и҆ ка́мѡ и҆зы́дем ѡ҆ста́вивше
315r
1 па́стирѧ и҆ наста́вныка своегѡ̀: нѝ гс҇ди ц͠рю̀
2 нѝ, но да ῎оумрем здѣ̀ во с͠тѣм дво́рѣ твое́мъ.
3 и҆ во сла́вꙋ вели́чествїѧ твоегѡ̀. и҆ сїѧ̀ всѧ̀ и҆зь
4 рѣ́кшим, и҆ па́ки гото́вѧхꙋсѧ на бра́нь, ка́ющесѧ
5 ѡ҆ посла́ницѣх къ безʼбо́жномꙋ магме́тꙋ, занѐ
6 тѣ́мъ оу҆держа́ша є҆го̀. днем же трем минꙋ́вшим,
7 сказа́ша ѡ҆каѧ́нномꙋ магме́тꙋ, ῎ꙗкѡ пꙋ́шка
8 ῎ѻнаѧ вели́ка до́брѣ слїѧ́се, и҆ та́кѡ совѣща
9 ва́ша є҆щѐ пꙋсти́тї ю. и҆ повелѣ̀ па́ки во́инствꙋ
10 всемꙋ̀ и҆тѝ ко граду, и҆ бра́нь по всѧ̀ днѝ. сїѐ же
11 бы́сть за грѣхы̀ по б͠жїю попꙋще́нїю, ῎ꙗкѡ да
12 събꙋ́детсѧ рече́ннаѧ ѡ҆ гра́дѣ сѣ́мъ. при кон
13 станті́нѣ вели́цѣм ц͠рѝ, и҆ львѣ̀ премꙋ́дрѣмъ,
14 и҆ мео́дїем е҆пс҇кпом пата́рском, мс҇ца ма́їа въ ѕ҃
15 де́нь. па́ки безʼбо́жнїи повелѣ̀ би́ти гра́дъ въ
16 то́жде мѣ́сто, и҆дѣ́ же бїѧ́хꙋ и҆ пе́рвеє, и҆зь
17 мнѡ́гих пꙋ́шкъ и҆ пища́леи за г҃ днии, и҆ ῎ꙗкѡ ра
315v
1 сла́биша стѣ́нꙋ, и҆ оу҆да́риша и҆зʼ вели́кїѧ пꙋ́шки,
2 и҆ потрѧсе́сѧ стѣна̀ велмы̀. и҆ второ́е оу҆да́риша и҆
3 распаде́сѧ стѣны̀ мѣ́сто ве́лїе. и҆ оу҆жѐ ве́черю
4 наста́вшꙋ, тꙋ́рцы же нача́ша стрѣлѧ́ти, и҆зʼ мно́
5 гих п҄ꙋшкъ въ то́жде мѣ́сто всю̀ но́щь безʼ преста́
6 нїѧ. не даю́ща гра́жданом задѣ́лати тогѡ̀ мѣ́
7 ста, гре́цы же тоѧ̀ но́щи оу҆гото́виша ба́штꙋ
8 ве́лїю, проти́вꙋ тогѡ̀ мѣ́ста. на῎оутрїа же
9 па́ки тꙋ́рцы оу҆да́риша съ вели́кою пꙋ́шкою
10 ни́же тогѡ̀ мѣ́ста. и҆ разва́лиши стѣны̀ мно́
11 ги, и҆ втори́цѣю и҆ трети́цѣю, ῎ꙗкѡ оу҆жѐ оу҆чи
12 ни́ша мѣ́сто ве́лїю. и҆ ῎абїе воскрича́вше мно́жє
13 ство люде́й, въскочи́ша на то̀ мѣ́сто дрꙋ́гъ
14 дрꙋ́га понꙋжда́юще. та́кѡ и҆ гра́ждане и҆зʼ гра́да
15 проти́вꙋ ῎ихъ, и҆ сѣча́хꙋ ѕлѣ̀ рика́юще ῎ꙗкѡ ди́вїи
16 ѕвѣ́рїе. и҆ бѣ̀ стра́шно ви́дѣти де́рзѡсти и҆ крѣ́по
17 сти, зꙋстѣ́нїа же собира́ѧ мно́гїѧ люде́й. вось
316r
1 крыча́въ нападѐ на тꙋ́ркы мꙋ́жественно, и҆ ῎абїе
2 прогна̀ ῎ихъ съ стѣны̀. и҆ напо́лниша преро́въ ме́р
3 твыхъ, а҆мꙋра́тъ же кї ѧ́нчанинъ крѣ́покъ сы́й
4 тѣ́лѡм до́иде зꙋстѣ́нїа смѣси́всѧ зʼ гре́ки, и҆ на
5 ча̀ сѣщѝ є҆го̀ лѣптѣ. гре́(г)ъ же нѣ́кто ῎юноша
6 скочи́въ съ стѣны̀, ѿсѣ́че є҆мꙋ̀ но́гꙋ сѣки́рою.
7 и҆ та́кѡ и҆зба́ви зꙋстѣ́нїа ѿ сме́рти. флабꙋ́ра
8 же воево́да тꙋ́рскїи за́падни, ѻ҆ме́рь бе́гь,
9 съ свои́ми полкы̀ нападѐ на гре́кы, и҆ бы́сть сѣ(ч) ч҇
10 ѕл҄аѧ. и҆зʼ гра́да же рагʼкаве́ю страти́гꙋ со мног҇и
11 ми приспѣ́вшꙋ на по́мощь, и҆ прогна̀ тꙋ́ркы
12 до самого̀ а҆мꙋра́тъ бе́га. ῎ѻнъ же ви́дѣвъ
13 рагʼкаве́ю лю́тѣ сѣкꙋ́ща тꙋ́ркы, а҆мꙋра́тъ же
14 ѡ҆бна́жъ ме́чь нападѐ на́ нь и҆ сѣча́хꙋсе ѕѣлѡ̀.
15 рагкаве́й же стꙋпи́въ на ка́мень и҆ оу҆да́ри о҆ме́рʼ
16 бе́га по плещма̀ ѻ҆бѣ́има рꙋка́ма, и҆ разʼсѣ́че
17 є҆гѡ̀ на дво́е. си́лꙋ бо и҆мѣ̀ въ рꙋка́хъ ве́лїю.
316v
1 тꙋ́рцы же тмоч҄исленный ѻ҆крꙋжи́ша рагʼкаве́а
2 и҆ сѣча́хꙋ є҆го̀ лю́тѡ. и҆ разʼсѣко́ша є҆го̀ на ча́сти.
3 и҆ гре́кы въгна́ша въ град, и҆ бы́сть гре́ком пла́чь
4 и҆ ῎оужасъ ве́лїи ѡ҆ ра́гʼкаве́й. поне́же хра́бръ бѣ̀
5 вели́къ и҆ мꙋ́жаственъ, и҆ ц͠рю̀ любым. и҆ но́щи на
6 ста́вши преста̀ сѣ́чь, и҆ разыдо́шасѧ ѻ҆боѝ.
7 па́ки тꙋ́рцы стрѣлѧ́хꙋ на раздрꙋше́нное мѣ́сто,
8 гра́ждане же нача́ша дѣ́лати и҆ разшири́ти
9 загра́дꙋ вѧ́щше, раздрꙋше́ннаго мѣ́ста, и҆ при
10 ста́виша мно́гїѧ пꙋ́шки та́ино. занѐ ба́шта
11 бѣ̀ и҆зʼвнꙋ́трь гра́да, на῎оутрїꙗ же ῎ꙗкѡ ви́дѣша
12 тꙋ́рцы стѣ́нꙋ задѣ́ланꙋ. вско́рѣ нача́ша би́
13 тисѧ съ гра́ждани, гра́ждане же бїю́щесѧ съ
14 ни́ми и҆ бѣжа́хꙋ ѿ них. тꙋ́рцы же воскрыча́ша
15 на ни́хъ, и҆ вско́рѣ нападо́ша мно́жест<в>о их
16 мнѧ́ще оу҆жѐ ѡ҆долѣ́ти. згꙋсти́вшимсѧ
17 мно́гымъ тꙋ́ркѡм, гре́цы же разбѣго́шасѧ,
317r
1 и҆ пꙋсти́ша на них пꙋ́шкы, и҆ поби́ша мно́ги
2 ѿ них. и҆ и҆зʼ гра́да нападѐ на них палеоло́гъ стра
3 ти́гъ, си́нгꙋра, со мно́жєством и҆ и҆зба́ви ῎ихъ.
4 восто́чный же флабꙋ́рʼра мꙋстафа̀ а҆га́рѧнинь,
5 вско́рѣ прїи́де на гре́кы со мно́гою си́лою, и҆
6 прогна̀ ῎ихъ во град, и҆ оу҆жѐ хотѧ́хꙋ стѣ́нꙋ ѿ
7 ῎ꙗти. еѡ́доръ ты́сꙋщныкъ совокꙋпи́всѧ
8 съ зꙋстѣ́нїем, и҆ оу҆да́ришасѧ на них и҆ бы́сть
9 сѣ́чь ве́лїѧ. тꙋ́рцы же ѡ҆долѣва́хꙋ гре́кы.
10 бл͠говѣ́рный же ц͠рь константі́нъ бѣ́ше въ при
11 тво́рѣ вели́кїѧ цр͠кве, со всѣ́ми болѧ́ры и҆ стр҇а
12 тигы. совѣтꙋ́ѧ ѡ҆ оу҆стремлѣ́ни безʼбо́жнаго,
13 гл͠юще: сѐ оу҆жѐ по всѧ̀ дні́и непремѣ́нно сѣ
14 че́мсѧ съ ни́ми, коли́кѡ поги́бе ты́сꙋщь на́
15 шеѧ ра́ти; ῎аще и҆ напред та́кѡ бꙋ́детъ то всѣх
16 на́съ погꙋ́бѧтъ, и҆ град прїи́мꙋтъ. но собра́вшес҇
17 со и҆зʼбра́нными назна́мена́вшесѧ, и҆зы́дем и҆зʼ града
317v
1 въ подо́бно вре́мѧ, и҆ б͠гꙋ помога́ющꙋ нападе́мъ
2 на ни́хъ: ῎ꙗкоже и҆ногда̀ мадїам на мадїѧ́млѧнъ.
3 и҆лѝ да по́мрѣм за ц͠рквы б͠жїѧ, и҆лѝ и҆збавле́нїе по
4 лꙋчи́мъ. та́кѡ ῎оубѡ совѣтꙋ́юще мно́зи на то́
5 приста́ша, надѣ́ѧхꙋсе на ц͠рѧ̀. занѐ ви́дѣхꙋ є҆
6 гѡ̀ хра́брость и҆ си́лꙋ вели́кꙋ, бѣ̀ бо ѕѣлѡ̀ и҆҆с
7 по́лненъ си́лою. Кѵ̀ръ лꙋка̀ же и҆ а҆рхїидꙋ́ѯъ,
8 и҆ нїкола́й є҆па́рхъ оу҆молча́ша на до́лгь ча́съ,
9 и҆ рѣко́ша: сѐ оу҆же гс҇пди ц͠рю̀ е҃ мс҇цей про́йде
10 ѿне́лиже нача́хом би́тисѧ съ тꙋ́рʼкы, просѧ́ще
11 млс҇ти б͠жїѧ. и҆ ῎аще бꙋ́детъ во́лѧ б͠жїѧ, є҆щѐ
12 мо́жемъ е҃ мс҇цъ бр҇а́тисѧ съ ни́ми. ῎аще ли же не
13 бꙋ́детъ б͠жїа по́мощи, и҆ та́кѡ сотвори́мъ
14 є҆ди́нѣм часѡм всѝ поги́бнем, и҆ град погꙋ́бим. вели́
15 кый домести́къ съ ни́м же и҆ ло<го>е́тъ, и҆ ῎инїи
16 мно́зи совѣщава́хꙋ да и҆зы́детъ ц͠рь и҆зʼ гра́да.
17 взе́мь съ собо́ю и҆збра́нных є҆ли́ко мо́щно, на ѿ
318r
1 сѣ́кꙋ не даю́ще град взѧ́ти тꙋрком, толи́кѡ
2 де́рзостно пристꙋпа́ти ко гра́дꙋ. и҆ и҆зʼдале́ча
3 потре́бна приводи́ти, и҆ оу҆слы́шавше хрс҇тїа́не
4 къ нам прїи҆дꙋтъ на по́мощь. и҆ та́кѡ оу҆мышлѧ́
5 ющым ῎имъ, сказа́ша ц͠рю̀ ῎ꙗкѡ оу҆жѐ тꙋ́рцы
6 взыдо́ша на стѣ́нꙋ, и҆ ѡ҆долѣва́ютъ гра́жда
7 ном. ц͠рь константі́нъ всѣ́дь на ко́нь погна̀ на
8 пра́снѡ и҆ всѝ велмо́жи и҆ страти́гы с ним, и҆ ми
9 нꙋвше ц͠рѧ̀ велмо́жи и҆ страти́гы поскори́ша
10 на по́мощь, и҆ срѣто́ша народ мно́гъ бѣ́гающь, и҆
11 возвраща́хꙋ ῎ихъ бїю́ще. зꙋстѣ́нїа же бїѧ́шесѧ,
12 и҆ съ и҆нѣ́ми страти́гы съ тꙋ́рцы, оу҆жѐ во гра́
13 дѣ. ѻ҆вогда̀ бо побѣга́юще ѿ ни́хъ, ѻ҆вогда̀ же
14 оу҆крѣплѧ́хꙋсе и҆ возвраща́хꙋсѧ и҆ бїѧ́хꙋсе съ ни́ми.
15 а҆ ῎инїи же тꙋ́рцы мно́ги мо́сти сотво́рʼше въѣжʼ
16 да́хꙋ на ко́нѣх. страти́гом же всѣм сос҇ зꙋстѣ́нїемʼ
17 напада́хꙋ на тꙋ́ркы сꙋ́рово, и҆ возврати́ша ῎ихъ
318v
1 до стѣны̀. но ῍оу<б>о тꙋ́рком мно́гым вшедшим во градʼ,
2 ко́нныкъ и҆ пѣ́шʼць, и҆ возврати́шасѧ страти́гы
3 па́ки и҆ сѣча́хꙋсѧ неща́дно и҆ оу҆жа́сно, и҆ ѻ҆до
4 лѣва́хꙋ гре́кы. и҆ ῎аще не бы̀ оу҆скори́лъ ц͠рь кон
5 станті́нъ къ ни́мъ, коне́чнѣ бѣ̀ поги́бѣль граду.
6 дости́гшꙋ ц͠рю̀ и҆ напа́дшꙋ на тꙋ́ркы со и҆зъ
7 бра́нными свои́ми, и҆ сѣча́ше ῎ихъ неща́дно
8 и҆ оу҆жа́сно. ῎их же бо достиза́ше разʼсѣца́ше
9 на дво́е. а҆ и҆ні́ихъ прескака́ше на по́лы, не оу҆
10 держава́ше ме́чь є҆гѡ̀ ни вʼ че́мь. тꙋ́рцы сѧ крі́
11 ѧхꙋ не могꙋ́ще стоѧ́ти проти́вꙋ крѣ́пости є҆гѡ̀.
12 и҆ дрꙋ́гъ дрꙋ́га понꙋкыва́ше на него̀. и҆ всѧ́кимʼ
13 ѻ҆рꙋжїемъ хотѧ́хꙋ є҆го̀ оу҆ꙗ҆звы́ти, и҆ стрѣ́
14 лы бесчи́сленныѧ пꙋща́хꙋ на негѡ̀. но ῍оубо ῎ꙗ
15 коже рече́сѧ въ бра́нныѧ побѣ́ды, цр҃е́во па
16 де́нїе быва́етъ б͠жїем про́мыслом: ѻ҆рꙋ́жїѧ бо
17 ῎ихъ и҆ стрѣ́лы сꙋ́етно па́дахꙋ, и҆ ми́мо є҆гѡ̀
319r
1 лѣтѧ́ще не оу҆лꙋча́хꙋ є҆гѡ̀. бл͠говѣ́рнїи же
2 ц͠рь константі́нъ є҆ди́ним мече́мь оу҆ себѐ и҆мѣ́ѧ
3 въ рꙋ́цѣ с(с)ѣча́ше ῎ихъ, и҆ бѣжа́хꙋ ѿ негѡ̀ всѝ тꙋ́рʼ
4 цы и҆зʼ гра́да, къ раздрꙋше́нномꙋ мѣ́стꙋ. и҆ тꙋ̀ стѣ
5 сни́вшимсѧ и҆ побѝ ῎ихъ тꙋ̀ мно́гѡ, а҆ и҆ні́ѧ прогна̀
6 во́нь. и҆ та́кѡ б͠жїею по́мощїю и҆зба́висѧ гра́дъ
7 въ то́й де́нь. и҆ оу҆жѐ ве́черꙋ бы́вшꙋ, тꙋ́рцы ѿстꙋ
8 пи́ша ѿ гра́да. и҆ на῎утрїа є҆па́рхъ нїкола́й повелѣ̀
9 гра́жданом и҆збїе́нных а҆га́рѧнъ и҆змѣта́ти и҆зʼ гра́да въ́
10 нь̀ за преро́вы, на показа́нїе безʼбо́жномꙋ. и҆ быст
11 ῎ихъ числом ҂ѕ͠і. и҆ взѧ́ша ῎ихъ тꙋ́рцы и҆ пожего́ша ѧ.
12 є҆па́рхꙋ же повелѣ́вшꙋ, раздрꙋ́шеное заста́вити
13 дре́вїєм, и҆ ба́щꙋ дѣ́лати. мнѧ́ще ῎ꙗкѡ ѿстꙋ́пѧт
14 ѡ҆каѧ́нный, безʼбо́жнїи же магме́тъ не та́кѡ со
15 творѝ. но трѝ днє́й совѣтова̀ собра́въ пашы̀
16 своѧ̀ и҆ санжа́къбе́гы. и҆ та́кѡ речѐ ῍имъ: ви́дым
17 ῍оубо ῎ꙗкѡ гавꙋ́ре ѡ҆хра́бришасѧ на на́съ. и҆ та́ко
319v
1 бра́нь творѧ́ще не мо́жем ῎ихъ ѡ҆долѣ́ти, поне́же
2 на є҆ди́нѣм мѣ́стѣ бо́римсѧ разрꙋше́ннѣм. мно́гым
3 же лю́дем невмѣ́стно, а҆ ма́лыми людмѝ ѻ҆ны̀
4 премага́ют нас҇: и҆ та́кѡ ѡ҆долѣва́ют нам. но сотво
5 ри́мъ па́ки ῎ꙗгмꙋ, ῎ꙗкоже и҆ пе́рвеє придвы́гнꙋв҇
6 ше тꙋ́ры̀, и҆ лѣ́ствицы къ стѣнам гра́да. на
7 мнѡ́гаѧ мѣста̀. и҆ раздѣли́вшимсѧ гра́жда
8 ном по всѣм мѣ́стам на сопротивле́нїе. и҆ ῎абїе при
9 стꙋ́пим къ раздрꙋше́нномꙋ мѣ́стꙋ. и҆ ῎єже совѣ
10 ща̀ ѡ҆каѧ́ннїи, б͠жїем попꙋще́нїем и҆ сотворѝ. и҆
11 всѐ хи́трости пристꙋ́пнїѧ повелѣ̀ приготовлѧ́
12 ти и҆ во́єм повелѣ̀ бра́нь твори́ти по всѧ̀ дні́й
13 съ гра́жданы, не даю́ще гра́жданом ѡ҆почива́нїѧ.
14 Мс҇ца ма́їа въ к͠а ден, грѣ́хъ ра́ди на́шихъ.
15 Бы́сть зна́менїе стра́шно во гра́дѣ, но́щи ῎оубѡ
16 наста́вши проти́вꙋ пѧтка̀. ѡ҆сѣти́сѧ град ве́сь,
320r
1 и҆ ви́дѣвше стра́жїе теча́хꙋ ви́дѣти, бы́вшеє.
2 мнѧ́ще тꙋ́рцы зажего́ша град, и҆ воскли́кнꙋвше
3 ве́лїим гла́сом. и҆ собра́шасѧ мно́зи лю́дїе, ви́дѣша
4 оу҆ вели́кыѧ цр͠кви премдрсти б͠жїѧ: оу҆ верха̀ и҆зʼ
5 ῎ѻкань, пла́меню ῎ѻгненꙋ вели́кꙋ и҆зʼше́дшꙋ. и҆
6 ѻ҆крꙋжи́вшꙋ всю̀ ш҄ію цр͠ко́внꙋю на до́лгь час҇.
7 и҆ собра́се пла́мень на є҆ди́но мѣ́сто и҆ премѣни́сѧ.
8 и҆ бы́сть ῎ꙗкѡ свѣ́тъ неи҆зрече́нный, и҆ ῎абїе взѧ́
9 тсѧ на н͠бо. ῎ѻнѣм же зра́щим и҆ нача́ша пла́кати
10 го́рко, вопїю́ще: гс҇ди поми́лꙋй. свѣ́тꙋ же ῎ѻно
11 мꙋ дости́гшꙋ до н͠бсѝ, и҆ ѿверзо́шасѧ две́ри
12 нбс҇ныѧ, и҆ прїѧ́ша свѣ́тъ, и҆ па́ки затвори́
13 шасѧ. на῎утрїа же шедше сказа́ша патрїа́р
14 хꙋ, патрїа́рхъ же а҆наста́сїи собра̀ всѝ бо
15 лѧ́ры и҆ совѣ́тныки. по́йде къ ц͠рю̀ и҆ нача́ша
16 оу҆вѣща́ти, да и҆зы́дет и҆зʼ гра́да съ ц͠ри́цею. и҆
17 ῎ꙗкѡ не послꙋ́ша ц͠рь, и҆ речѐ є҆мꙋ̀ патрїа́рхъ:
320v
1 вѣ́си ѡ҆ ц͠рю̀, всѧ̀ пре́ждерече́ннаѧ ѡ҆ гра́дѣ сѣм.
2 и҆ ны́нѣ па́ки ῎ино зна́менїе быс͡т: свѣ́тъ ῎ѻнъ не
3 и҆зрече́нный ῎иже бѣ̀ содѣ́йствꙋѧ въ вели́цѣй це́р
4 кви премдрости, съ преждными свѣти́лныки а҆р
5 хїере́и вселе́нскыми. и҆ ц͠ры̀ бл͠гочести́выми.
6 та́кожде и҆ ῎агг͠лъ б͠жїи, є҆го́ же оу҆крѣпѝ б͠гъ
7 при і҄ꙋстїнїа́нѣ ц͠рѣ̀ на сохране́нїе вели́кїѧ це́р
8 квѣ, и҆ гра́дꙋ семꙋ̀. въ сїю̀ бо но́щь ѿидо́ша
9 на н͠бо, и҆ сїѐ зна́менꙋетъ ῎ꙗкѡ млс҇ть б͠жїѧ и҆
10 щедрѡ́ти ѿи҆до́ша ѿ нас҇. и҆ хо́щетъ б͠гъ преда́
11 ти градʼ се́й врагом на́шим грѣ́хъ ра́ди на́шихъ,
12 и҆ та́кѡ поста́ви ῎ѻнѣх мꙋже́й ῎иже ви́дѣша чю́
13 до. и҆ ῎ꙗкѡ оу҆слы́ша ц͠рь гл͠ы ῎ихъ, и҆ падѐ на
14 зе́млю ῎ꙗкѡ ме́ртвь, и҆ бы́сть безгла́сенъ на
15 мно́гъ час҇. и҆ є҆два̀ ѿлїѧ́ше є҆гѡ̀ а҆рома́тными
16 вода́ми. и҆ воста́вшꙋ є҆мꙋ̀, патрїа́р<х>ь же па́ки
17 нача́тъ крѣ́пко оу҆вѣщава́ти ц͠рѧ̀ да и҆зы́дет
321r
1 и҆зʼ гра́да, та́кожде и҆ болѧ́рѣ всѝ гл͠юще є҆мꙋ̀:
2 тебѣ̀ гс҇ди ц͠рю̀ и҆зʼшедшꙋ и҆зʼ гра́да съ є҆ли́цѣми
3 восхо́щеши. па́ки б͠гꙋ хотѧ́щꙋ мо́щно ῎єст
4 тебѣ̀ и҆ гра́дꙋ помощѝ. и҆ и҆ні́и гра́ды и҆ всѐ зе
5 млѝ наде́ждꙋ и҆мꙋ́ще не предадꙋ́тсѧ вско́рѣ не
6 вѣ́рным. бл͠говѣ́рный же ц͠рь кѡнстанті́нъ
7 не оу҆клони́сѧ на то̀, но ѿвѣщава́ше ῎имъ, ῎а
8 ще гс҇дь б͠гъ и҆зво́литъ та́кѡ, ка́кѡ и҆збѣ́
9 гнем гнѣ́ва є҆гѡ̀. коли́кѡ ц͠рѣ́й пре́жде менѐ
10 бы́вшых; вели́кых и҆ сла́вных, ῎иже пострада́ша
11 и҆ за своѐ ѻ҆те́чество помрѣ́ша, и҆ ῎азь ли послѣ́
12 днїи сегѡ̀ не стерплю̀ и҆ не сотворю̀. но да оу҆
13 мрꙋ̀ здѣ̀ съ ва́ми, не послꙋ́ша ῎ихъ. во вторы́й
14 же де́нь, є҆гда̀ оу҆слы́шаша лю́дїе ѿше́ствїе
15 с͠та́гѡ д͠ха. и҆ ῎абїе расла́бишасѧ лю́дїе всѝ и҆
16 нападѐ на ни́хъ стра́хъ и҆ тре́петъ. патрїа́рхъ
17 же бѣ́ше оу҆крѣплѧ́ѧ ῎ихъ, и҆ оу҆ча́шеѧ не па́сти
321v
1 наде́ждею, но дерза́йте ῍оубо ча́да, дерза́ите
2 гл͠юще, и҆ на гс҇да б͠га сп͠се́нїа на́шегѡ надѣ́ждꙋ
3 возложи́те. и҆ воздвы́гнем къ немꙋ̀ рꙋ́цѣ, и҆ ῎ѻчи
4 ѿ всеѧ̀ д͠шѝ возведем. и҆ то́й и҆зба́витъ на́съ ѿ
5 вра́гъ на́ших. и҆ всѧ̀ сꙋ́ща на нас҇ вра́жїѧ возноше́
6 нїа раждене́тъ. сицѣвы́ми и҆ и҆ны́ми гл͠ы бѣ́ше
7 оу҆крѣплѧ́ѧ народ: и҆ та́кѡ ст͠лы со всѣ́ми свѧ
8 ще́нными собѡ́ры, взе́мше с͠ты́ѧ и҆ко́ны ѡ҆бхо
9 жда́хꙋ по стѣна́мъ гра́да по всѧ̀ дні́й. просѧ́
10 ще млс҇ти б͠жїѧ со слеза́ми гл͠юще: м͠лтва-
11 Гс҇ди б͠же на́шъ, безсме́ртный и҆ безʼнача́лнїи,
12 всеѧ̀ тва́ры ви́димыѧ и҆ неви́димыѧ. ῎иже на́съ
13 ра́ди небл͠года́рных, и҆ ѕлонра́вных, сше́дый съ
14 н͠бсѣ́, и҆ воплоти́выйсѧ и҆ кро́вь свою̀ за ны̀ про
15 лїа́въ. при́зры ῎оубѡ ны́нѣ, влдко ц͠рю̀. ѿ с͠та́гѡ
16 жили́ща твоегѡ̀, на смире́нїе на́ше рабы̀ твѝ,
17 и҆ прїимѝ грѣ́шное на́ше моле́нїе. приклонѝ оу҆
322r
1 хо твоѐ и҆ оу҆слы́ши гл͠ы на́шѧ, коне́чно погиба́
2 ющихъ. согрѣши́хом бо гс҇ди, согрѣши́хом на н͠бо
3 и҆ пред тобо́ю. ме́рзскыми дѣ́лы и҆ стꙋ́дными, и҆
4 всѧ́ческы себѐ непотре́бны сотвори́хом н͠бꙋ и҆
5 землѝ. и҆ тоѧ̀ самовре́менныѧ жи́зни, и҆ не́
6 смы досто́йни возрѣ́ти на высотꙋ̀ сла́вы тво
7 еѧ̀. ѡ҆ѕло́бихом твою̀ бл͠гость (margin: блгодть). и҆ разг<н>ѣ́вахомъ
8 твоѐ бжс҇тво̀. престꙋпа́юще твои́хъ за́повѣдей,
9 и҆ не послꙋ́шахом твои́хъ повелѣ́нїи. но ῎оубѡ са́мъ
10 ц͠рю̀ и҆ вл͠ко чл͠вѣколю́бче. не зло́бивъ сы́й, и҆
11 долготерпѣли́въ и҆ многомлс҇тивъ, про҇рокѡмъ
12 свои́мъ ре́клъ є҆сѝ, не хощꙋ̀ сме́рти грѣ́шныкꙋ.
13 но ῎єже ѡ҆брати́тисѧ и҆ жи́вꙋ бы́ти є҆мꙋ̀. и҆ па́ки
14 речѐ: не прїидо́хъ првдныки сп͠стѝ, но грѣ́шники
15 въ покаѧ́нїе. не хо́щеши бо влдко созда́нїе свои́хъ
16 рꙋ́къ погꙋби́ти. ни жѐ бл͠говоли́ши ѡ҆ поги́белы
17 чл͠честѣй, но хо́щеши бо всѣ́мъ сп͠сти́сѧ, и҆
322v
1 в ра́зꙋм ῎истинный прїитѝ. тѣ́м же и҆ мы̀ недосто́
2 йный, созда́нїе и҆ творе́нїе твоего̀ бжс҇тва̀ бы́вше.
3 не ѿча́емсѧ своегѡ̀ спс҇нїѧ, на твое́ же бесчи́сленн҇ое
4 бл͠гоꙋтро́бїе надѣ́ющесѧ припа́даемъ. и҆ послѣ́
5 дꙋем всѣм срдцем на́шим. и҆ ῎ищемь млс҇ть твою̀. по
6 щадѝ гс҇ди, пощады̀. ῎их же и҆скꙋпи́лъ є҆сѝ жи
7 вотво́рною кро́вїю твое́ю. не преда́й же на́съ
8 врагом и҆ сꙋпроти́вныком влдчествїѧ твоегѡ̀, и҆
9 ѻ҆бишедшихъ ны̀ напа́стѣй. сподо́би ны по мно́
10 жествꙋ млс҇ти твое́й, и҆ и҆змы̀ нас҇ по чꙋдесе́мъ
11 твои́мъ, и҆ да́ждь сла́вꙋ ῎имени твоемꙋ̀. да
12 посра́мѧтсѧ вразы̀ твоѝ, да постидѧ́тсѧ ѿ
13 всѧ́кїѧ си́лы крѣ́пость ῎ихъ. да сокрꙋши́тсѧ,
14 и҆ да разꙋмѣ́ютъ ῎ꙗкѡ ты̀ є҆сѝ б͠гъ на́шъ, гс҇дь
15 і҆и͠съ хрс҇то́съ, во сла́вꙋ б͠гꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀. Таковы́ми
16 словесѝ ῍оубо и҆ и҆нѣ́ми молба́ми, и҆ моле́бными
17 гла́сы по всѧ̀ дні́й молѧ́щесѧ. ча́ѧхꙋ спс҇нїѧ сво
323r
1 его̀. та́кожде и҆ всѝ лю́дїе бѣ́хꙋ, прити́чюще къ
2 с͠тым и҆ б͠жїим цр͠квам. пла́чюще и҆ рыда́юще и҆ рꙋ́цѣ
3 на н͠бо воздѣ́юще, просѧ́ще оу҆ б͠га млс҇ти. но ῎оу
4 бѡ ῎єли́кѡ пре́жде блгдтей и҆ дарѡв҇ б͠жїих, и҆ пре
5 чс҇тѣй б͠гом͠тре бл͠годѣѧ́нїи сподо́блены бы́хомъ.
6 толи́кѡ н͠нѣ грѣх ради на́ших, поми́лованїа и҆ щедрот
7 б͠жїих лише́ны бы́хом. є҆гда̀ ῍оубо речѐ рꙋ́ки ва́шѧ
8 прострѣ́те ко мнѣ̀, ѿвращꙋ̀ ῎ѻчи моѝ ѿ ва́съ.
9 и҆ па́ки: є҆ли́кѡ сотвори́ши и҆ є҆ли́кѡ дѣ́лаеши не
10 нави́дитъ д͠ша̀ моѧ̀. таковым бо ѿвѣ́том и҆ мѝ
11 н͠нѣ грѣ́х ра́ди на́ших оу҆подо́бихомсѧ. и҆ молбы̀ и҆
12 моле́нїа на́ша непрїѧ́тн҇а сꙋт б͠гви, тꙋ́рцы же
13 ῎ꙗкѡ пре́жде рѣ́хом: по вʼсѧ̀ днѝ бра́нь творѧ́ще
14 не почива́хꙋ. скве́рны же махме́тъ, собра́въ
15 своих всѣ́хъ, раздѣлѝ ῎имъ мѣ́сто къ пристꙋ́
16 пꙋ. поста́ви ῍оубо кора́чь бе́
17 га проти́вꙋ црс҇кых
18 пола́тъ и҆ древѣных вра́тъ. и҆ беглерʼбе́га восто́
323v
1 чнаго проти́вꙋ пигѵ́й и҆ зла́таго мѣ́ста.
2 а҆ за́паднаго беглерʼбѣ́га, проти́вꙋ вра́тъ с͠та́
3 гѡ ро́ма́на. и҆ раздрꙋше́нагѡ мѣ́ста. сто́лꙋ же
4 морско́мꙋ ба́лта῎оуглїю, и҆ зага́нꙋ ѡ҆бє̈мше ῎ѻ
5 бѣ стѣны̀ ѿ мо́рѧ. ῎ꙗкѡ да ѻ҆крꙋжа́тъ вес҇
6 град: и҆ во є҆ди́но вре́мѧ и҆ во є҆ди́нъ час҇ оу҆да́рити на град,
7 по сꙋ́хꙋ же и҆ по мо́рю, и҆ та́кѡ оу҆рѣ́дивъ невѣ́р
8 ный, въ к͠ѕ ден҇ мс҇ца ма́їа, проповѣ́дныком же вос҇
9 кли́кнꙋвшым. скве́рнꙋю ῎ихъ моли́твꙋ, ῎абїе восʼ
10 крича́ всѐ во́инство скака́хꙋ ко гра́дꙋ. и҆ при
11 кати́вше пꙋ́шкы и҆ пища́лы и҆ тꙋры̀ и҆ лѣ́ствицы,
12 и҆ греды̀ древѧны́ѧ. и҆ и҆ні́ѧ къзни стѣноби́тныѧ.
13 та́кожде и҆ по мо́рю кора́блы подвыго́ша мнѡ́ги
14 и҆ ка́трьгы, и҆ нача́ша би́ти град ѿ всю́дꙋ, и҆ мо́
15 сти ко граду на ро́вѣх дѣ́лати. и҆ ῎ꙗкѡ гра́ждань
16 сгна́ша ѿ стѣны̀ всѣх, вско́рѣ подвыго́ша гре
17 ды̀ древѧны́ѧ и҆ тꙋры̀ высо́кыѧ, и҆ лѣ́ствицы
324r
1 тмочи́сленый, нꙋжд́ахꙋсѧ си́лою взы́ти на
2 стѣ́нꙋ. и҆ не даѧ́хꙋ ῍имъ гра́жданы, но сѣча́хꙋсе
3 съ ни́ми крѣ́пко. ѡ҆каѧ́ннїи же махме́тъ со
4 всѣ́ми чи́ны свои́ми, заи҆гра́въ во́и своѧ̀ во
5 всѐ и҆гры̀ и҆ тѷмпа́ны, и҆ во́пли вели́кыми въ
6 змꙋти́ша ῎ꙗкѡ бꙋ́рѧ си́лнаѧ. и҆ прїи́де на па́
7 лое мѣ́сто такым сꙋровствомъ. мнѣ́ше бо въ
8 неза́пꙋ похи́тити град. страти́гѡм же мнѡ́
9 гим со зꙋстѣ́нїа на по́мощь приспѣ́вшим, и҆ бїѧ́
10 хꙋсе со а҆га́рѧны крѣ́пко. и҆ бы́сть па́гꙋба ве́
11 лїа гра́жданом, но є҆щѐ ча́сꙋ сꙋда̀ не приспѣ́в
12 шꙋ. и҆ премога́хꙋсѧ съ ни́ми. и҆ бы́сть сѣ́чь ве́лїѧ
13 ῎ꙗкѡ стра́шно и҆ же́стоко бѣ̀ ви́дѣти, и҆ ѻ҆бои́хъ
14 де́рзѡсти и҆ мꙋ́жества. патрїа́рхъ же со всѣ́
15 ми собѡ́ри бѣ́ше во с͠тѣ́и и҆ вели́цѣй цр͠кви
16 неѿстꙋ́пно м͠лѧ́ще б͠га, и҆ пречс҇тꙋю б͠го
17 мт͠рь. ѡ҆ по́мощи и҆ ѡ҆ оу҆крѣпле́ни на бра́ни (margin: врагы)
324v
1 пла́ча и҆ рыда́е гла͠ше: Воскрс҇нѝ гс҇ди б͠же помо
2 зы̀ на́мъ коне́чно погиба́ющым. не ѿри́ни люде́й
3 твоих до конца̀. не да́й же достоѧ́нїѧ твоегѡ̀
4 въ поноше́нїе сироѧ́дцѣм сым, да не рекꙋт гдѣ̀
5 ῎єсть
6 б͠гъ ῎ихъ, ῎ꙗкѡ ты́ є҆сѝ б͠гъ на́шъ: гс҇дь і҆и͠съ
7 хрс҇то́съ, во сла́вꙋ б͠гꙋ ѻ҆ц҃ꙋ̀. си́це же и҆ пре
8 чс҇тѣй б͠гом͠три возглаша́юще: ѽ влдчце все
9 пѣ́таѧ, ста́ни воздѣжѝ рꙋ́цѣ къ с͠нꙋ своемꙋ̀
10 и҆ б͠гꙋ на́шемꙋ. и҆ оу҆ти́ши влдчце ῎иже на на́съ
11 гнѣ́въ б͠жїи и҆ па́гꙋбꙋ. оу҆жѐ бо влдчце при
12 оу҆стѣх ῎ада є҆смы. по скорѝ ѽ млс҇тиваѧ и҆ че
13 ловѣ́колю<би>ваѧ м͠ти! и҆змѝ на́съ пре́жде да́же
14 не по́жретъ нас҇ ῎адъ, ῎ꙗкѡ да просла́витсѧ ῎и
15 мѧ твоѐ: сѝце вопїю́ще и҆ молѧ́щесѧ не преста
16 ѧ́хꙋ. ц͠рю̀ же кѡнстанті́нꙋ приспѣ́вшꙋ со и҆зʼ
17 бра́нными свои́ми къ раздрꙋше́нномꙋ мѣстꙋ.
18 и҆ ви́дѣвъ бра́нь тѧжча́йшꙋ. ста̀ тꙋ̀, и҆ всѝ
325r
1 велмо́жи, ῎ꙗкѡ сказа́ша є҆мꙋ̀ безʼбо́жнаго оу҆стре
2 мле́нїе. и҆ ῎абїе возпѝ ц͠рь кѡнстанті́нъ къ во́инѡм
3 пла́чющи: ѽ бра́тїе и҆ дрꙋ́зы н͠нѣ прїи́де вре́мѧ
4 ѡ҆брѣстѝ сла́вꙋ вѣ́чнꙋю, за цр͠квы б͠жїѧ. и҆ за
5 правосла́внꙋю хрс҇тїа́нскꙋю вѣ́рꙋ, и҆ сотвори́ти
6 что̀ мꙋ́жественно въ па́мѧть послѣ́дным. и҆ оу҆
7 да́ри црс҇кый ко́нь сво́й, хотѧ̀ доитѝ безбо́жнаго
8 махме́та. на ѿмще́нїе кро́вы хрс҇тїа́нской. и҆ ῎ꙗша
9 є҆гѡ̀ ѻ҆рꙋ́жницы и҆ велмо́жи и҆ пѣ́шцы вели́кою
10 си́лою и҆ нꙋ́ждею, занѐ невмѣ́стное дѣ́ло, магме́
11 тꙋ безбо́жномꙋ, въ си́лѣ пѣ́шʼць сꙋ́ще. Бл͠го
12 вѣ́рный ц͠рь ѻ҆бна́жь ме́чь сво́й ѡ҆брати́сѧ на
13 тꙋ́ркы, и҆ ῎ꙗкоже достиза́ше кого̀ мече́мь,
14 по ра́мꙋ и҆лѝ по ре́бром. и҆ пресѣка́ше ῎ихъ на по́лы.
15 тꙋ́рцы же оу҆жасо́шасѧ крѣ́пости ц͠рвы бѣ
16 жа́хꙋ и҆зʼ гра́да. страти́гы же и҆ всѝ лю́дїе, ви́
17 дѣвше ц͠ре́во хра́брство и҆ мꙋ́жество, и҆ всѝ
325v
1 оу҆стреми́шасѧ на а҆га́рѧны. и҆ и҆згна́ша ῎ихъ за
2 ро́вы. безʼбо́жны же махме́тъ ста̀ крѣ́пко, и҆
3 повелѣ̀ тꙋ́ркы бїю́ще возврати́ти на гре́кы.
4 и҆ бы́сть сѣ́ча премра́чнаѧ, занѐ стрѣ́лы ῎ихъ по
5 мрачи́ша свѣ́тъ. гре́цы же съ ѻ҆бою̀ странꙋ̀ стѣн҇
6 мета́хꙋ на тꙋ́ркы смо́лꙋ горѧ́щꙋ, и҆ смо́лꙋ по всю́
7 дꙋ зажига́юще. и҆ оу҆жѐ сл͠нцꙋ зашедшꙋ сѣ́ча не
8 прѣста̀, но повелѣ̀ безʼбо́жный бесчи́сленїѧ ѻ҆гнѝ
9 зажига́ти. и҆ сам скака́ше по всѣх мѣ́стѣхъ кры
10 ча̀ и҆ вопїѧ̀ свои́хъ, мнѣ́ше весма̀ пожре́ти градʼ,
11 но ῍оубо гра́ждане и҆ всѝ лю́дїе на стѣна́хъ сꙋ́щїи.
12 и҆ ѡ҆гра́ждшесѧ де́рзостїю вопїѧ́хꙋ
13 дрꙋ́гъ ко дрꙋ́гꙋ, поскори́мъ бра́тїе крѣ́пко и҆ по́мрѣмъ
14 за с͠ті҄ѧ цр͠квы. и҆ та́кѡ сѣча́хꙋсе съ а҆га́рѧны
15 крѣ́пко и҆ до полꙋ́нощїа, и҆зʼгна́ша ῎ихъ съ забра́лъ
16 и҆съ гра́да ῎ихъ на зе́млю и҆ преста̀ сѣ́чь. а҆ са́мъ ѻ҆
17 каѧ́ннїи не ѿстꙋпѝ ѿ гра́да брѣ́же своѧ̀ греды̀.
326r
1 и҆ и҆ні́ѧ ка́зни, не даю́ще гра́жданом зажещѝ ῎ихъ.
2 к͠з в ма́їа. нау҆трїа же па́ки безʼвѣ́рный би́ти
3 град повелѣ̀, блы́зь разрꙋше́ннагѡ мѣ́ста. и҆зь
4 мнѡ́гих пꙋ́шкъ и҆ пища́лей, и҆ въ ҃ час҇ д͠нѐ нареди́
5 ша пꙋ́шкꙋ вели́кꙋю, и҆ оу҆да́риша въ ба́штꙋ, та́
6 кожде и҆ второ́е и҆ тре́тїе, и҆ раздрꙋши́ша ба́шʼтꙋ. и҆
7 та́кѡ про́йде ден҇ то́й. но́щи же наста́вши, па́ки
8 зꙋстѣ́нїа со всѣ́ми во́и и҆ фрꙋ́зы нача́ша дѣ́ла
9 ти ба́штꙋ. и҆ вънеза́пꙋ прилѣтѣ̀ и҆зʼ пꙋ́шкы ῎ꙗдро
10 ка́менное и҆ на и҆злѣтѐ, и҆ оу҆да́ри зꙋстѣ́нїа по пе́р
11 сѣхъ, и҆ падѐ ῎ꙗкѡ ме́ртвъ. и҆ є҆два̀ є҆го̀ ѿлїѧ́ша
12 и҆ ѿнесо́ша є҆гѡ̀ въ до́мъ. болѧ́ре же и҆ фрꙋ́гове и҆
13 всѝ лю́дїе раста́ѧхꙋ ῎иже бы́ша съ ним и҆ не вѣ́дѧхꙋ
14 что̀ сотвори́ти; се́ же бы́сть и҆зволе́нїемъ б͠жї
15 емъ на поги́бѣль граду. поне́же паднꙋ́лое мѣ́сто
16 зꙋстѣ́нїа хранѧ́ше, ве́лїею си́лою и҆ мꙋ́жеством.
17 хра́брь бо бѣ̀ и҆ мдрь, и҆ ра́тномꙋ дѣ́лꙋ и҆скꙋ́сенъ
326v
1 ѕѣлѡ̀. є҆гда́ же сказа́ша ц͠рю̀ ѕѣлѡ̀ ѡ҆печа́лис҇
2 ц͠рь. и҆ по́йде къ немꙋ̀ и҆ всѝ велмо́жи съ ни́мъ.
3 и҆ вра́чеве оу҆тѣша́юще є҆гѡ̀, и҆ презʼ всю̀ но́щь ῎ѻнꙋ
4 трꙋжда́ющесѧ не почи́ша ѡ҆ поможе́ны є҆го̀. и҆ е҆два̀
5 и҆спра́виша на грꙋ́дех оу҆даре́ное мѣ́сто, и҆ а҆бїе ѿ
6 дахнꙋ́въ ѿ болѣ҄зни, и҆ да́ша є҆мꙋ̀ ма́ло бра́шна
7 вкꙋси́ти и҆ питїа̀. и҆ почѝ тоѧ̀ но́щи ма́ло, ѡ҆ста́
8 вши же дрꙋжи́ны є҆гѡ̀ ба́штꙋ дѣ́лати, и҆ не ꙋспѣ́
9 ша ничто́же. зꙋстѣ́нїа же па́ки повелѣ̀ нестѝ
10 та́мѡ, и҆ нача̀ дѣ́лати ба́штꙋ со оу҆се́рдїем вели́
11 ким. въ к͠и ма́їа. и҆ ви́дѣша тꙋ́рцы ба́штꙋ дѣ́ла
12 ющїих, и҆ вско́рѣ ῎ихъ на́йде мно́жество на паднꙋ́лое
13 мѣ́сто, та́кожде и҆ гре́цы проти́во ῎ихъ. и҆ бы́сть
14 сѣ́чь ве́лїа, флабꙋ́рʼра же нѣ́кто съ мно́гыми тꙋ́р
15 кы нападѐ на гре́кы ῎ꙗрѡстно. въ них же бѣ́ше
16 е҃ мꙋ́жъ стра́шны во́зрастом и҆ взо́ром, и҆ бїѧ́хꙋ
17 гра́жданъ неща́дно. та́кожде и҆зʼ гра́да протосʼ
327r
1 трате́рь, и҆ с͠нъ є҆го̀ а҆ндре́й, со мнѡ́гими си́лами
2 поскори́ша на тꙋ́ркы, и҆ бы́сть сѣ́ча оу҆жа́сна. ви́дѣ
3 ша же ѿ стѣны̀ тры̀ бра́та, ῎ѻнѣхъ е҃ м҄ꙋжъ тꙋ́р
4 скых бїю́щих си́лно гра́жданъ. и҆ скочи́ша съ стѣны̀ (margin: бра́та) и҆
5 нападо́ша на ни́хъ, и҆ сѣча́хꙋсѧ съ ни́ми лю́то ῎ꙗкѡ
6 оу҆диви́тисѧ тꙋ́рком. и҆ не надѣ́ѧтисѧ оу҆жѐ оу҆бїе́ним
7 бы́ти. и҆ оу҆би́ша бра́тїа, е҃ м҄ꙋжъ а҆га́рѧнь си́лныхъ.
8 и҆ та́кѡ воскрыча́вше нападѐ на них мно́жество тꙋ́рк҇,
9 ѻ҆ны́ же ѿидо́ша во град. ѡ҆ разрꙋше́ном же мѣ́стѣ
10 сѣ́ча не преста̀, но па́че растѧ́ше. тꙋ́рцы бо ве
11 ли́кою си́лою ѡ҆долѣва́хꙋ гра́жданъ, страти́гы
12 же и҆ велмо́жи вкꙋ́пѣ, съ зꙋстѣ́нїем мꙋ́жествова
13 хꙋ крѣ́пко, и҆ падо́ша мно́жество ѿ ѻ҆би́хъ стран҇.
14 но ῎єже б͠гъ и҆зво́ли томꙋ̀ не прейтѝ, прилѣти́вшꙋ
15 бо вънеза́пꙋ ῎ꙗдрꙋ, и҆ оу҆да́рїи зꙋстѣ́нїа и҆ съразѝ
16 є҆мꙋ̀ десно́е плѣ́ке, и҆ падѐ на зе́млю ῎ꙗкѡ ме́ртвъ.
17 и҆ падо́ша над ним всѝ болѧ́ре и҆ лю́дїе кри́чюще и҆ во
327v
1 пїю́ще: и҆ понесо́ша є҆го̀ про́чее, такожде и҆ фрꙋ́зы
2 всѝ поидо́ша за ним. тꙋ́рцы же ви́дѣвше и҆ слы́
3 шавше рыда́нїе и҆ смѧте́нїе людско́е. ῎абїе воскрича́
4 ша и҆ навле́зʼше всѣ́ми полкы̀. и҆ потопта́ша гра́ж
5 дань, и҆ во град ῍ихъ вʼъгна́ша бїю́ще и҆ сѣкꙋ́ще.
6 ви́дѣвше же страти́ги и҆ всѝ гра́ждане, оу҆стре
7 мле́нїе ῎ихъ, и҆ нача́ша бѣжа́ти, и҆ поги́бель коне́ч
8 наѧ бѣ̀ пости́гла град. ῎аще не бы̀ бл͠гочести́вый
9 ц͠рь кѡнстанті́нъ, со и҆збра́нными свои́ми оу҆ско
10 ри́лъ. ц͠рю̀ же приспѣ́вшꙋ, срѣ́те зꙋстѣ́нїа є҆щѐ
11 жи́ва сꙋ́ща носи́ма въ до́мъ. и҆ воспла́касѧ ѡ҆
12 нѣм го́рʼко, зꙋстѣ́нїа же ма́ло поболѣ́въ и҆
13 ῎оумре. по сѣм ц͠рь нападѐ на тꙋ́ркы съ и҆збра́нны
14 ми, и҆ бїѧ́ше ῎ихъ нещо́дно то́кмѡ є҆ди́нъ ме́чь
15 и҆мѣ́ѧ въ рꙋ́цѣ. и҆ ῎их же бо достиза́ше и҆ расʼсѣ
16 ца́ше ῎ихъ мечем на дво́е, ῎аще и҆ по ко́ню оу҆дара́
17 ше то̀ па́дахꙋ под ни́ми. не оу҆держава́ше бо сѧ меч҇
328r
1 є҆гѡ̀ ни въ ко́нской си́лѣ. тꙋ́рцы же ви́дѣвше
2 крѣ́пость и҆ мꙋ́жество ц͠ре́во бѣ́жа́ша, и҆ та́кѡ
3 прогна́ша ῎ихъ къ па́ломꙋ мѣ́стꙋ. и҆ стѣсни́вшимсѧ
4 тꙋ̀ мно́жество наро́да, и҆ поби́ша ῎ихъ гра́ждане
5 бесчи́слено. и҆ сѣ́чю ῍ихъ ῎ꙗкѡ свы́нїе до́ндеже прїи
6 до́ша на паднꙋ́лое мѣ́сто. и҆ ῎иже бѣжа́ша на странꙋ̀
7 по ῎оулицахъ, то̀ ті́и та́мѡ побїе́ни бы́ша и҆ расто
8 че́ны. и҆ та́кѡ б͠жїим про́мыслом въ то́й де́нь и҆зба́
9 висѧ град. тꙋ́рцы же ѿидо́ша ѿ гра́да, а҆ гра́жда
10 не па́дахꙋ почи́ти, и҆ не бѣ̀ тоѧ̀ но́щи ничто́же,
11 ц͠рь же кѡнстанті́нъ съ патрїа́рхомъ, и҆ всѝ вои
12 поидо́ша во вели́кꙋю цр͠ковь, и҆ возʼбл͠годари́ша гс҇а
13 б͠га, и҆ пречс҇тꙋю є҆гѡ̀ б͠гом͠трь. и҆ похвалѧ́хꙋ ц͠рѧ̀:
14 но и҆ ѿше́ствїѧ ча́ѧхꙋ пога́ных, не вѣ́дѧхꙋ бо б͠жїѧ
15 и҆зволе́нїа. безʼбо́жны же махме́тъ ви́дѣ толи́кое
16 паде́нїе свои́хъ, и҆ ц͠ре́вꙋ хра́брость и҆ тоѧ̀ но́
17 щи не спа̀. но совѣ́тъ вели́къ сотворѝ, хотѣ́ше
328v
1 бо тоѧ̀ но́щи ѿстꙋпи́ти ѿ гра́да, занѐ оу҆жѐ
2 морскы́й пꙋ́ть приспѣ̀. и҆ кораблѝ мно́гы прїи́
3 дꙋтъ ко гра́дꙋ. но да сбꙋ́детсѧ б͠жїе и҆зволе́
4 нїе, совѣ́тъ то́й та́кѡ соверши́сѧ. ῎ино знам҇
5 Седмы̀й ча́съ но́щи, нача̀ настꙋпа́ти на градʼ
6 тма̀ вели́ка. воздꙋ́хъ бо на а҆їе҆ре ѡ҆гꙋстив҇
7 шꙋсе, написа́се над гра́домъ плаче́внымъ ῎ѻбразом.
8 ниспꙋща́ше ꙗ҆кы̀ сле́зы плаче́вным ῎ѻбразомъ ка́
9 плы вели́кїѧ. подо́бны вели́чествомъ и҆ взо́ромъ
10 бꙋ́иво́лномꙋ ῎ѻкꙋ че́рнꙋ, и҆ трѣпета́хꙋ на землѝ
11 на до́лгь ча́съ. ῎ꙗкѡ оу҆диви́тисѧ всѣм лю́дем, и҆ въ
12 тꙋ́зѣ вели́цѣ и҆ во оу҆жасе бы́ти. патрїа́рхъ же
13 а҆наста́сїа вско́рѣ собра̀ ве́сь кли́росъ и҆ сѷгклит.
14 по́йде къ ц͠рю̀ и҆ речѐ є҆мꙋ̀: свѣтле́йше гсподи́не
15 ц͠рю̀ кѡн҇станті́не. всѧ̀ пре́ждерече́нʼна до́брѣ
16 вѣ́си ѡ҆ гра́дѣ сѣм, та́кожде и҆ ѿше́ствїе с͠та́го
17 д͠ха ви́дѣ. и҆ сѐ па́ки тва́рь проповѣ́дꙋетъ
329r
1 поги́бель гра́дꙋ семꙋ̀. мо́лим ти сѧ и҆зы́ди
2 и҆зʼ гра́да, да не поги́бнем всѝ вкꙋ́пѣ: б͠га ради
3 и҆зы́ди. и҆ повѣ́даша є҆мꙋ̀ мно́го видѣ́нїѧ
4 прѣ́ждных ц͠ре́й, и҆ си́мь подо́бнаѧ и҆ не послꙋ́
5 ша ῎ихъ ц͠рь. но ѿвѣщава́ше ῍имъ во́лѧ гс҇нѧ
6 да бꙋ́дет. скве́рный же махоме́тъ ῎ꙗкѡ ви́
7 дѣ тмꙋ̀ над гра́дом, и҆ рѣ́ша є҆мꙋ̀ зна́менїе ве
8 ли́ко ῎єсть, граду семꙋ̀ бꙋ́детъ па́гꙋба. ῎ѻнъ
9 же безʼбо́жнїи повелѣ̀, оу҆гото́вити всѐ во́и
10 вско́рѣ. въ к͠ ма́їа, пꙋстѝ напредʼ тмо
11 чи́сленныѧ ѻ҆рꙋ́жныки, пѣ́шце же и҆ пꙋ́шкы,
12 и҆ за ни́ми всѐ во́инство, прикати́вши п҄ꙋшки
13 проти́вꙋ па́лога мѣ́ста. и҆ нача́ша би́ти ѡ҆
14 всѣ́мъ том мѣ́стѣ, ῎ꙗкѡ ѿби́ша гра́ждань
15 ѿ мѣ́ста тогѡ̀. и҆ поскори́вши пѣ́шцы ѡ҆чи́
16 стити пꙋ́ть ра́тным, и҆ ро́вы и҆зравнѧ́ти. и҆ та́
17 кѡ напꙋсти́ша тꙋ́ркы всѣ́ми по́лковы, и҆ по
18 топта́ше гра́жданъ. страти́гѡм же и҆ мегѷ
19 ста́ном и҆ ко́нныком приспѣ́вшим, и҆ подʼкрѣпи́ша
20 народʼ, и҆ борѧ́хꙋсѧ съ тꙋ́рцы. и҆ по сых ц͠рю̀ прис
21 пѣ́вшю со всѣ́мы велмо́жы, и҆ со и҆збра́нными
22 свои́ми, нападѐ на тꙋ́ркы. и҆ оу҆жѐ мнѡ́гꙋ сꙋ́
23 щꙋ во́инствꙋ внꙋ́трь гра́да. и҆ смѣси́вшесѧ
24 съ ни́ми, сѣча́хꙋсе те́шкым и҆ ѕвѣроѻ҆бра́зным
25 рве́нїем. и҆ прогна́ша ῎ихъ къ раздрꙋше́нномꙋ
26 мѣ́стꙋ. беглерʼбѣ́гь же восто́чный вели́къ
27 бѣ̀ тѣ́лом и҆ мꙋ́жественъ, воскрича́въ со всѐю
28 си́лою восто́чною нападѐ на гре́кы, и҆ размѣ
29 сѝ полкы̀ и҆ погна̀, взе́мь же ко́пїе оу҆да́рисе
30 на ц͠рѧ̀. ца́рь же пода́сть є҆мꙋ̀ щи́ть, и҆
31 ѿведѐ ко́пїе, и҆ оу҆да́ри є҆гѡ̀ мече́мь во главꙋ̀.
32 и҆ расѣ́че є҆го̀ до сѣ́дла. и҆ ῎абїе возопи́ша тꙋ́рцы
33 мнѡ́гими гла́сы, и҆ взе́мше є҆гѡ̀ ѿнесо́ша.
34 ц͠рь же пригласи́въ свои́хъ с восклица́нїемъ
330r
1 мно́гым. внидо́ша въ полкы̀. и҆ бїѧ́хꙋ ῎ихъ крѣ́
2 пко и҆ прогна́ша ῍ихъ и҆зʼ гра́да. но ῎аще бы и҆ гора́
3 ми подвы́глисѧ, б͠жїѧ же и҆зволе́нїѧ не премощѝ.
4 ῎аще бо рече: не гс҇дь стрѣже́тъ гра́да всꙋ̀е бдѣ̀
5 стрѣгы̀. тꙋ́рцы же ῎оубѡ мно́жество мно́го
6 премѣнѧ́хꙋсѧ на бра́нь. гра́жданом же всегда̀
7 є҆ди́немъ, ѿ мно́гагѡ трꙋда̀ и҆знемага́хꙋ и҆
8 па́дахꙋ. магоме́тъ же ѻ҆каѧ́ннїи слы́шавъ оу҆
9 бі́иство, восто́чнаго бегле́рʼбѣ́га, и҆ пла́касе
10 ѡ҆ нем ѕѣлѡ̀, велмы̀ бо люблѧ́ше є҆гѡ̀. хра́бро
11 сти ра́ди и҆ ра́зꙋма. и҆ возʼꙗ҆ри́все по́иде са́мъ
12 свои́ми вратѝ со всѣ́ми си́лами. а҆ на ц͠рѧ̀ по
13 велѣ̀ оу҆гото́вити, пꙋ́шкы мнѡ́гїѧ и҆ пища́лы,
14 боѧ́ше бо сѧ є҆го̀. ῎ꙗкѡ да не и҆зы́детъ и҆зʼ града
15 съ си́лами и҆ нападет на них. и҆ пришедʼ безʼбо́жнїи
16 и҆ ста̀ проти́вꙋ паднꙋ́лога мѣ́ста, и҆ повелѣ̀
17 би́ти и҆съ п҄ꙋшкъ и҆ пища́лѣй да ѿстꙋ́пѧтъ
330v
1 гра́ждане. по сых напꙋстѝ балʼтаꙋ́лїа ба́шꙋ, со
2 всѣ́ми с҄илами. а҆ на ц͠рѧ̀ посла ҂г҃ , и҆зʼбра́нных
3 во́инъ. и҆ заповѣ́да ῍имъ да оу҆лꙋча́тъ царѧ̀.
4 ῎аще и҆ до сме́рти постра́ждꙋт: и҆лѝ и҆съ пища́ли
5 да оу҆бїю́тъ є҆го̀. страти́гы же и҆ всѝ велʼмо́
6 жи ви́дѣвше оу҆стремлє́нїе безʼбо́жнагѡ. при
7 шедше въ си́лѣ тѧ́жʼцѣ, и҆ ведо́ша ц͠рѧ̀ да не
8 ῎оумретъ всꙋ́е. Бл͠гочести́вый же ц͠рь кѡн҇стан҇
9 ті́нъ пла́чѧ (к)о́рʼко и҆ речѐ ῍имъ: по́мните ли сло́
10 во ῎єже рѣ́хъ вам и҆ ѻ҆бѣ́ть положих, да оу҆мрꙋ̀
11 здѣ̀ сʼ ва́ми, не дѣ́йте менѐ. ѻ҆ны́ же ѿвѣща́
12 ша, мы всѝ ῎оумремь за цр͠квы б͠жїѧ и҆ за тѧ̀
13 гс҇пди. и҆ взе́мше ѿведо́ша є҆гѡ̀ ѿ наро́да, и҆
14 мно́гѡ оу҆вѣщава́хꙋ є҆го̀ да и҆зы́детъ и҆зʼ гра́
15 да. и҆ да́ша є҆мꙋ̀ послѣ́д<н>еє цѣлова́нїе, стѣ
16 нѧ̀ и҆ рыда́е возврати́шасѧ на оу҆рече́нное мѣ́
17 сто. балтаꙋ́лїю же приспѣ́вшꙋ со мно́гимы.
331r
1 и҆ срѣто́ша є҆гѡ гра́ждане, на раздрꙋше́номъ
2 мѣ́стѣ. но не мого́ша оу҆держа́ти є҆гѡ̀, и҆ вни́де
3 во градʼ со вс҄ѣми с҄илами, и҆ нападѐ на гра́жданы.
4 и҆ быс҇т сѣ́ча крѣпч҄айша всѣ́хъ преждных. и҆ падо́ша
5 страти́гы и҆ мегѷста́ны и҆ всѝ велмо́жи. ῎ꙗкѡ
6 ма́лый ѿйдо́ша на и҆звѣще́нїе ц͠рѧ̀. и҆зʼбїе́нных
7 т҄ꙋркъ и҆ гр҄ажданъ не бѣ̀ числа̀. ҂г҃ же ти́сꙋще
8 риста́хꙋ на всѐ страны̀ гра́да, ῎ищꙋще и҆ ло́вѧ
9 ще ц͠рѧ̀ кѡнстанті́на. ѻ҆каѧ́ннїи же махомет
10 па́ки вско́рѣ оу҆рѣ́дивъ разсла̀ всю̀ свою̀ ра́ть,
11 по всѣм ῎оулицам и҆ по всѣх вратах гра́да ц͠рѧ̀ стрѣ
12 щѝ. са́мъ же скверна́вый ѡ҆ста̀ то́кмѡ съ
13 ꙗ҆ни́чары ѡ҆брати́вʼсе въ ѡ҆бозѝ, и҆ пꙋ́шкы и҆
14 пища́лы оу҆стро́йвъ. боѧ́ше бо сѧ ц͠рѧ. Бл͠говѣ́р
15 ный же ц͠рь кѡнстанті́нъ їѡа́нновичь. ῎ꙗкѡ
16 слы́ша б͠жїе и҆зволе́нїе по́йде въ вели́кꙋю
17 цр͠ковь. и҆ падѐ на зе́млю просѧ̀ млс҇ти б͠жїѧ
331v
1 и҆ проще́нїе согрѣше́нїемъ. и҆ пока́ѧвсѧ про
2 сти́сѧ съ патрїа́рхом и҆ съ ц͠ри́цею, и҆ со всѣ́м
3 кли́росѡм, и҆ воспла́ка го́рʼко. и҆ поклони́сѧ
4 на всѧ̀ страны̀ до землѝ, и҆ причасти́сѧ ѿ
5 патрїа́рха с͠тых и҆ стра́шных хрс҇то́вѣх та́йнъ.
6 и҆ по́йде и҆зʼ ц͠рквѣ, и҆ ῎абїе возопи́ша всѝ кли́
7 рицы, и҆ ве́сь народ сꙋ́щїи тꙋ̀, жены̀ же и҆
8 дѣ́ты, ῎им же не бѣ̀ числ҄а. рыда́нїем и҆ стѣ
9 на́нїем го́ркым. ῎ꙗкѡ мнѣ́тис҇ цр͠кви колѣба́
10 тисѧ. и҆ гла́сы ῎ихъ мню̀ ῎ꙗкѡ до н͠бе́съ дости
11 за́хꙋ. и҆дꙋ́щꙋ же Бл͠говѣ́рномꙋ ц͠рю̀ кѡнстан҇
12 ті́нꙋ и҆зʼ цр͠квѣ. сѐ є҆ди́но сло́во ре́къ: ῎аще
13 кто̀ хо́щетъ пострада́ти, за б͠жїѧ цр͠квы,
14 и҆ за правосла́внꙋю вѣ́рꙋ хрс҇тїа́нскꙋю. да по́й
15 детъ со мно́ю. и҆ вʼсѣ́дь на ко́нь сво́й по́йде
16 къ зла́тым вратом. ча́ꙗше бо стрѣ́сти безбо́жна
17 гѡ. всѣх же во́и собра́се ,҂г҃. и҆ ѡ҆брѣ́те оу҆
332r
1 вратѣ́хъ мно́жество тꙋ́рєкъ ло́вещїих є҆го̀.
2 и҆ поби́вше ῎ихъ мно́гѡ по́йде во врата̀, но не мо
3 жа́ше проитѝ ѿ мно́жества трꙋ́пїѧ. и҆ па́ки є҆го̀
4 срѣто́ша ῎ѻнѣх ҂г҃, и҆зʼбра́нных тꙋ́ркъ и҆ сѣко́шасѧ
5 съ ни́ми до но́щи. и҆ та́кѡ пострада̀ Бл͠говѣ́рь
6 нїи ц͠рь кѡнстанті́нъ, за цр͠квы б͠жїѧ и҆ за
7 правосла́внꙋю хрс҇тїа́нскꙋю вѣ́рꙋ. мс҇ца ма́їа к͠
8 оу҆би́въ свое́ю рꙋко́ю ῎ꙗкоже ѡ҆ста́вши сказа́
9 ша, безʼбо́жных бесчисла̀. и҆ сбы́стсѧ рече́нное:
10 кѡнстанті́ном созда́сѧ, и҆ па́ки кѡнстанті́ном
11 сконча́сѧ. занѐ согрѣше́нїемъ ѡ҆ставле́нїа вре́
12 менемь быва́ютъ. ѕлодѣѧ́нїе бо речѐ безза
13 кѡ́нїе преврати́тъ престѡ́ли си́лных. ѽ коли́
14 ка си́ла грѣхо́внаго жа́ла. ѽ коли́ка ѕл҄аѧ тво
15 ри́тъ престꙋпле́нїе. ѽ го́ре тебѣ̀ гра́де седь
16 мохо́лми! ῎ꙗкѡ пога́нїи тобо́ю ѡ҆блада́ютъ и҆ бо
17 коли́кѡ бл͠годѣ́тей на тебѣ̀ возʼсїѧ́ша; ѻ҆вогда
332v
1 прославлѧ́ѧ, и҆ наꙋча́ѧ и҆ велича́є па́че и҆нѣ́хъ
2 градо́въ. ѻ҆вогда̀ же многѡѻбра́знѣ и҆ многѡ̀
3 кра́тнѣ наказꙋ́ѧ и҆ наставлѧ́є. бл͠гы́ми дѣ́лы
4 и҆ чꙋдесѝ пресла́вными. ѻ҆вогда́ же на врагы̀
5 прославлѧѧсе, не престаѧ́ше бо поꙋча́ѧ и҆ ко
6 спс҇нїю призыва́ѧ. жите́йскыми и҆зʼѡби́лно
7 оу҆тѣша́ѧ, и҆ оу҆краша́їе всѧ́чески. такожде же
8 и҆ пренепоро́чнаѧ м͠ти хрс҇та̀ б͠га на́шего, не
9 и҆зʼрече́нʼными бл͠годѣѧ́ни, и҆ неи҆сче́тными да
10 рова́нїи. ми́лꙋваше и҆ хранѧ́ше во всѧ̀ вре
11 мена̀. ты́ же ῎ꙗкѡ ῎истовы ῎юже на тебѣ̀ ми́
12 лость б͠жїю и҆ щедрѡ́ты ѿвраща́ше и҆ сѐ н͠нѣ
13 ѿкри́сѧ гнѣ́въ б͠жїи на тебѣ̀. и҆ преда́ тебѐ
14 въ рꙋ́цѣ врагѡм, и҆ к(к)о̀ не воспла́четсѧ и҆лѝ кто̀
15 не возрыда́ет; но ῍оубо па́ки прїи́дем къ предле
16 жа́щомꙋ. Бл͠говѣ́рнаѧ же цр͠ца, в о́нʼ же ча́съ
17 прїѧ́тъ проще́нїе ѿ ц͠рѧ̀, постры́жесѧ во ῎ино
333r
1 ческый ῎ѻбразъ. ѡ҆ста́вши же страти́гы и҆ бо
2 лѧ́ры взе́мше ц͠рцꙋ, и҆ ѿ бл͠горо́дыхъ д͠вы́ць и҆
3 младых же́нь мно́гѡ. и҆ ѿпꙋсти́ша ῎ихъ въ зꙋстѣ́
4 нїевых кора́блех во ῎ѻстровы и҆ во а҆моррѣ́ю къ плѣ́
5 менѣм. гра́ждане же по ῎оулицахъ и҆ по дво́рѣхъ
6 не покарѧ́хꙋсѧ тꙋ́рком, но бїѧ́хꙋсе съ ни́ми.
7 и҆ падо́ше ѿ ни́хъ тогѡ̀ днѐ людє́й и҆ же́нь и҆ дѣ
8 те́и, а҆ и҆ні́йхъ плѣнѧ́хꙋ. та́кожде и҆ въ пи́ргѡ
9 вехъ во́йны не предаѧ́хꙋсе, но бїѧ́хꙋсе съ тꙋ́рцы.
10 вънѣ̀ гра́да сꙋ́ще и҆ внꙋ́трь, и҆ во днѐ бѣжа́хꙋсе
11 и҆ кри́ѧхꙋ въ про́пастех и҆ въ пи́вныцахъ. а҆ но́щїю
12 и҆зла́зѣхꙋ и҆ побива́хꙋ невѣ́рных. а҆ и҆ні́и лю́дїе ме
13 та́хꙋ на ни́хъ съ верхꙋ̀ пола́тъ, керами́ды и҆
14 пли́нʼты, и҆ кро́вы пола́тныѧ. и҆ дре́вїѧ зажига́
15 юще, и҆ со ѻ҆гне́мь мета́хꙋ на ни́хъ. и҆ и҆ны́ѧ мнѡ́
16 гїѧ па́кости дѣ́ѧхꙋ ῎имъ, и҆ оу҆жаса́хꙋсе па́ки.
17 санʼжа́къ бѣ́гь же восто́чный посла̀ къ безбо́
333v
1 жномꙋ махме́тꙋ, гл͠ѧ: ῎аще не са́мъ вни́деши
2 во град, не ѡ҆долѣ́нь бꙋ́детъ градʼ. ῎ѻнъ же ве́
3 лїе взыска́нїе сотворѝ ѡ҆ ц͠рю̀ и҆ ѡ҆ ц͠ри́цы,
4 боѧ́ше бо сѧ во град вни́ти. и҆ бы́сть въ размы
5 шле́ни вели́ком, и҆ призва́въ болѧ́рь и҆ стратиг҇
6 ῍их же поима̀ на бо́ю. и҆ да́стъ ῎имъ крѣ́пкое
7 своѐ сло́во, и҆ да́ры. и҆ посла̀ ῎ихъ съ паша́
8 ми и҆ санʼжа́къбѣ́гы рѣщѝ гра́жданом по всѣм
9 ῎оулицам, сло́во махме́тово съ клѧ́твою, да
10 преста́нетъ безʼ всѧ́кагѡ стра́ха и҆ оу҆бі́йства
11 и҆ плѣне́нїа. ῎аще ли же нѝ. то̀ всѣ́хъ и҆ жены̀
12 и҆ дѣ́тїи ва́ши ме́чь мо́й по῎ꙗсть. и҆ семꙋ̀ быв҇
13 шꙋ преста̀ бра́нь, и҆ въда́шасѧ всѝ болѧ́ром
14 и҆ страти́гом и҆ па́шам на рꙋ́ки. слы́шавъ же ѻ҆
15 каѧ́нїи магʼме́тъ и҆ возра́довасѧ ѕѣ́лѡ̀. и҆
16 посла̀ во градʼ чи́сти́ти ῎оулицы и҆ позо́рища.
17 въ пе́рвїи на́ десѧть де́нь по бра́ны, посла̀ санʼ
334r
1 жа́къ бѣ́ге по всѣ́хъ ῎оулицахъ со всѣ́ми люд
2 мѝ блюстѝ є҆го̀ ѿ оу҆бі́иства. а҆ сам безʼбо́жнїи
3 со всѣ́ми си́лами по́йде во врата̀ с͠та́гѡ ро́мана,
4 къ вели́кои цр͠кви. въ не́й же со́браны патрїа́рхъ
5 и҆ ве́сь кли́рось, и҆ народ бесчи́сленъ ж҄ень и҆ дѣте́й.
6 и҆ прїи́де на позо́рище вели́кыѧ цр͠кве, и҆ слѣ́зе съ
7 конѧ̀, и҆ падѐ на зе́млю лице́мъ, и҆ взе́мь пе́рсть
8 поси́па на главꙋ̀ свою̀ бл҇годарѧ́щи б͠га: и҆ почю
9 ди́сѧ ῎ѻномꙋ вели́комꙋ зда́нїю цр͠ко́вномꙋ.
10 и҆ та́кѡ ре́къ во и́стиннꙋ сы́й лю́дїе бы́ша и҆
11 прейдо́ша: а҆ и҆ні́и въ ни́хъ сым подо́бны не бꙋ́дꙋт.
12 и҆ по́йде въ цр͠ковь, и҆ вни́де ме́рзость запꙋ
13 стѣ́нїа во с͠ти́лище б͠жїе. и҆ ста̀ на мѣ́стѣ
14 с͠тѣм є҆гѡ̀. патрїа́рхъ же и҆ ве́сь кли́рось и҆ на
15 ро́дꙋ бесчи́сленно возопи́вшꙋ со слеза́ми, и҆ па
16 до́ша предним. ῎ѻнъ же безʼбо́жнїи помаа́въ рꙋ
17 ко́ю да преста́нꙋтъ, и҆ речѐ ῍имь: тебѣ̀ гл͠ю а҆
334v
1 (а҆)наста́сїе. и҆ всѣ́й дрꙋжы́ни твое́й и҆ всѣмꙋ̀ на
2 ро́дꙋ. по дне́шнїи де́нь въ преднѧѧ не оу҆бо́йтесѧ
3 гнѣ́ва моегѡ̀ ни оу҆бі́йства ни плѣне́нїѧ. и҆ ѡ҆
4 брати́всѧ реч҇ пашам и҆ санжа́ком, да претѧ́тъ
5 всемꙋ̀ во́йнствꙋ, и҆ всѧ́комꙋ чи́нꙋ мои́хъ врат,
6 да всегѡ̀ наро́да градскагѡ, и҆ же́нъ и҆ дѣте́й.
7 нѝ оу҆бі́йством ни́ плѣне́нїем, ни́ и҆но́ю кое́ю
8 ῎ꙗзвою поврѣдѧ́тъ. ῎аще ли кто̀ на́ше пове
9 лѣ́нїе престꙋ́питъ, сме́ртїю да ῎оумретъ.
10 повелѣ̀ всѣ́мъ и҆злѣстѝ и҆зʼ цр͠квѣ. хотѧ́ше бо
11 ви́дѣти нарежденїе и҆ сокро́вища цр͠ко́внаѧ. на
12 ро́дꙋ же и҆дꙋ́щꙋ и҆зʼ цр͠кве, ѿ а҃ час҇ и҆ до ҃, и҆ є҆
13 щѐ мно́гым въ цр͠кви. и҆ не дожда́въ безʼбо́жнїи,
14 и҆зʼшед и҆зʼ ц͠рквѣ ви́дѣвъ и҆зʼшедшихъ по́лно по
15 зо́рище. и҆ по ῎оулицахъ и҆дꙋ́щїихъ мно́гѡ, и҆
16 оу҆диви́сѧ толи́кꙋ наро́дꙋ ѿ є҆ди́нїѧ хра́ми
17 ни и҆зʼше́дшомꙋ, ῎их же не бѣ̀ числа̀. и҆ по́йде
335r
1 къ црс҇комꙋ дво́рꙋ, и҆ тꙋ̀ срѣ́те є҆го̀ нѣ́кїи срь́
2 бынь, принесѐ главꙋ̀ бл͠говѣ́рнаго ц͠рѧ̀ кѡнстан҇
3 ті́на. ῎ѻнъ же ѻ҆каѧ́ннїи возра́довасѧ ѕѣлѡ̀.
4 и҆ въско́рѣ призва̀ болѧ́ры и҆ страти́гы, и҆ во
5 просѝ ῎ихъ да рекꙋ́тъ є҆мꙋ̀ ῎истинꙋ, ῎аще та̀ ῎єсть
6 глава̀ ц͠ре́ва. ѻ҆нѝ же стра́хом ѡ҆держи́ми и҆ рѣ́ша
7 є҆мꙋ̀, та̀ ῎єсть и҆ сꙋ́ща глава̀ ц͠ре́ва. ῎ѻнъ ж ѡ҆
8 блобиза́вь ῍ю и҆ речѐ: во῎истиннꙋ ꙗ҆вна тѧ̀ в͠гъ
9 ми́рꙋ (margin: мі́рꙋ) родѝ па́че же и҆ ц͠рѧ̀. по что̀ всꙋ́е погибѣ;
10 и҆ посла̀ ῍ю къ патрїа́рхꙋ, да ѡ҆бложи́тъ ῍ю сре́
11 бром и҆ зла́том. и҆ сохрани́тъ ῍ю ꙗ҆коже са́мъ вѣ́сть.
12 патрїа́рхъ же взе́мь Бл͠говѣ́рнагѡ ц͠рѧ̀ главꙋ̀,
13 и҆ положи́ ῍ю въ ковче́гь сре́брань и҆ позлаще́нь.
14 и҆ скѝ ῍ю во вели́кой ц͠ркви под престо́лом. ѿ и҆них
15 же та́кѡ слы́шахом, ῎ꙗкѡ ѡ҆ста́вшїи ѿ сꙋ́щїих
16 съ ц͠рем оу҆ златі́ихъ вра́тъ, оу҆крадо́ша є҆гѡ̀ но́
17 щїю, и҆ ѿнесо́ша въсали́тꙋ є҆го̀ и҆ сохрани́ша ῍и
335v
1 ѡ҆ ц͠рцы же бы́вшꙋ вели́кꙋ и҆стеза́нїю, и҆ сказа́
2 ша махме́тꙋ, ῎ꙗкѡ вели́кы дꙋ́ѯъ и҆ вели́кы
3 домести́къ, и҆ а҆на́ктосъ. и҆ протостра́товъ
4 с͠нъ а҆ндре́й. и҆ брата́ничи і҆ѡ҆сань ѡма̀ пале
5 о҆ло́гь. и҆ є҆па́рхъ гра́дскый нїкола́й, ѿпꙋсти́
6 ша ц͠ри́цꙋ въ кора́блехъ. и҆ ῎абїе и҆стеза́вь ῎ихъ
7 мно́го, пове́лѣ̀ казни́ти ῎ихъ сме́ртїю. и҆ сым
8 та́кѡ быва́емим грѣ́хъ ра́ди на́шихъ. безза
9 ко́нїи же махме́тъ сѣ́де на прс҇то́лѣ ц͠ригра́
10 да. Бл͠горо́днѣйша всѣ́хъ градо́вь ῎иже подъ
11 с͠лнцем. и҆ влада́ше владꙋ́ющїихъ двѣма̀ ча́сть
12 ми вселе́нїѧ. и҆ ѡ҆долѣ̀ ѡ҆долѣ́вшїихъ го́рдагѡ
13 а҆ртаѯе́рксїа. невмѣсти́магѡ пꙋчи́нами морʼ
14 скы́ми. и҆ во́иводѣ̀ ши́ре землѝ. и҆ потрѣ
15 бы́вшихъ, трои҆ю̀ преди́внꙋю, се́дмьдесѧ́тьми
16 кра́лы ѻ҆борѧ́емꙋ. меѡ́дїем патʼрскымъ, и҆
17 львѡм премꙋ́дрим. зна́менїа ѡ҆ гра́дѣ сѣ́мъ со
336r
1 верши́шасѧ, та́ѧ послѣ́днѧ. но ῎оубѡ разꙋ
2 мѣ́еши ѡ҆каѧ́нне, ῎аще всѧ̀ пре́жде не прї
3 и́дꙋтъ. но та́кѡ соверши́тисѧ ῎имꙋтъ ჻
4 Пи́шетсѧ съ пре́жде созда́телными всегѡ̀,
5 и҆сма́йлта побѣ́ди́тъ. и҆ седмохо́лʼмагѡ прїи́
6 мꙋтъ съ пре́жде зако́нными є҆гѡ̀. и҆ въ нѣм
7 воцарѧ́тсѧ.
8 Виза́нтїа, Кѡнстанті́нъ гра́дъ, но́выи рим,
9 троꙋго́лны, Седʼмохо́лми, ц͠ригра́дъ,
10 Ста́мʼполъ :– :– :– :– :– :–